ذراتی باردار بدون حجم و شکل ثابت

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید چربی با فرمول CH3(CH2)15COOH ترکیباتی با فرمول R-CO-O-R’ ترکیبی با فرمول H2O2 حلال معمول و شناخته شده در آزمایشگاه و صنعت دلیل وجود فلزات قلیایی در طبیعت به صورت ترکیب ذراتی باردار بدون حجم و شکل ثابت روشی قدیمی جهت تعیین جرم مولکولی ماده صابون تولید شده از …

Read More »

عامل تبدیل انرژی خورشید به الکترون در صفحات خورشیدی

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیباتی با فرمول RCO-N(R)-COR’ ترکیباتی مشابه اترها دارای گوگرد به جای اکسیژن ترکیباتی نامحلول در آب، سود NaOH و بی تفاوت در هیدروکلریک اسید HCl ترکیباتی همراه با کاروتنوئیدها مسئول رنگ آمیزی میوه ها، سبزیجات و گیاهان ترکیبی با فرمول NH2CONH2 دلیل وجود یک H کمتر در فرمول مولکولیِ …

Read More »

ماده مؤثر و فعال سفید کننده دندان

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید چرب موجود در شی باتِر با مقدار 20 تا 50 درصد ترکیباتی با فرمول (R”)(R’)-C=N-R چند نمونه از مواد نگهدارنده مضر دلیل واکنش پذیری زیاد سِزیم Cs دلیل وجود یک H بیشتر در فرمول مولکولیِ ترکیب آلی نیتروژن دار نسبت به هیدروکربن مشابه ذراتی با حجم ثابت اما …

Read More »

الکل مونوترپنی با با رایحه ای دلپذیر از گل رز

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس عملکرد طیف‌سنجی جرمی و طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم آلکالوئیدی دارای اثر اعتیاد آوری و آرام کنندگی با فرمول C10H14N2 ترپِنی با فرمول C10H10 در انواع مرکبات و سایر گیاهان ترکیباتی با فرمول NH2-CH(R)-COOH چربی استخراج شده از دانه‌ های درخت روغن قلم حالت اجباریِ همه عناصر در …

Read More »

کاربرد شی باتر در مواد آرایشی

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید چرب موجود در شی باتِر با مقدار 40 تا 60 درصد ترپِنی با فرمول C10H10 دارای فعالیت نوری ترکیباتی با فرمول R-C(OH)=R’ تکنیک های بکار رفته برای تأیید وجود/عدم وجود محتوای فیتوشیمیایی گیاهان دارویی دستگاهی برای جدا کردن ذرات ریز جامد به کمک باد دلیل پایداری فرم هیبرید …

Read More »