واژگــــــــــان تخصصی ش2

واژگان تخصصی شیــــــــــمی ضریب جذب نور… ؟ ستون جذب… ؟ جذب نور… ؟ طیف‌بینی جذبی… ؟ برج جذب… ؟ پلاستیک‌های ABS… ؟ شتاب‌دهنده‌ها… ؟ پذیرنده… ؟ آسه‌نَفتِن… ؟ آسه‌نَفتِن کینون… ؟ جوابــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب!)

Read More »

واژگــــــــــان تخصصی ش1

واژگان تخصصی شیــــــــــمی مواد ضدچسبندگی… ؟ ابیتیک اسید… ؟ محاسبات بنیادی… ؟ فرسایش… ؟ ساینده‌ها… ؟ دمای مطلق… ؟ جذب‌سنج… ؟ جذب… ؟ نوارهای جذبی… ؟ ضریب جذب یک گاز… ؟ جوابــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب!)

Read More »

فنون عمـــــلی

سؤالات کلیــــــــــدی فنون عمـــــلی تعداد دوره‌های داستان توسعه‌ی شیمی… ؟ دوره‌ای از شیمی تا 600 ق.م… ؟ نوع فنون باستانی… ؟ ساکنان ماهرِ فنون عملی… ؟ نوع فرایندهای فنون عملی… ؟ مبنای انجام فرایندهای فنون عملی… ؟ اصول مهم توجه‌نشده در فنون عملی… ؟ محصول گرم‌کردنِ کانه‌ی مالاشیت با زغال… …

Read More »

علم شیـــــمی

سؤالات کلیــــــــــدی علم شیـــــمی توصیفات در علم شیمی… ؟ تعریفی بیانگرِ روح شیمی… ؟ توجه علم شیمی در ساختار مواد… ؟ نتیجه‌ی مطالعه‌ی خواص فیزیکیِ مواد… ؟ مبنای تعیین هویت و طبقه‌بندیِ مواد… ؟ مشخص‌کننده‌ی کاربردهای هر ماده… ؟ کانونِ علم شیمی… ؟ شرح مربوط به واکنش‌ها در علم شیمی… …

Read More »

فرکانس پرتوی بین گاما و فرابنفش

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی آلومینوسیلیکات‌های (Si, Al)nO2n… ؟ دلیل تولید الکل از قند… ؟ قند چوب… ؟ تکنیکی قوی برای مطالعه‌ی ساختار بلورها… ؟ اربیتال‌های نامستقر در نظریه‌ی LCAO… ؟ یک کمپلکسِ л-اتیلن… ؟ الکلِ درجه‌ی سه… ؟ نوعی برهم‌کنش بین مولکول‌های قطبی… ؟ نظریه‌ی متمرکز بر اثرات پیوندی در مولکول… …

Read More »