یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی تشکیل نیروی کیسوم = ………….. اساس میزان قدرت برهم کنش های دوقطبی-دوقطبی = ………….. نتیجه فاصله بین مولکول‌ های قطبی = ………….. نوع پیوند کووالانسی تشکیل شده میان دو عنصر مختلف = ………….. تعریف ممان …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های قوی بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته : انواع برهم کنش های قوی بین مولکولی (Intermolecular) = ………….. تعریف پیوند کووالانسی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی = ………….. تعریف پیوند یونی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند یونی = ………….. تعریف پیوند فلزی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند فلزی = ………….. …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته : نوع ترکیبات حاوی برهم کنش = …………. انواع برهم کنش های بین مولکولی (Intermolecular)  = …………. برهم کنش های قوی بین مولکولی = …………. ترتیب قدرت دیگر برهم کنش ها (نیروهای بین مولکولی) = …………. تعریف نیروهای بین مولکولی (IMFs) = …………. مقایسه قدرت …

بیشتر بخوانید

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما (نوع خاص گاز) = ………….. شرایط الکترون ها در حالت پلاسما = ………….. مقایسه ویژگی های ماده در حالت پلاسما و حالت اتمی آن = ………….. کاشف حالت چهارم ماده و شرایط کشف آن = …

بیشتر بخوانید

عامل رنگ قرمز در مغزی مداد قرمز

مطالب گفته شده در این نکته : عامل رنگ قرمز در مغزی مداد قرمز = ………….. فرمول مولکولی اکسید آهن (III) = ………….. ساختار اکسید آهن (III) = ………….. مهم ترین کانه ی آهن = ………….. …………………………………… پاسخ …………………………………..

بیشتر بخوانید