دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر جدول تناوبی = ………….. پایین­ ترین چگالی در میان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چگالی = ………….. مقایسه چگالی لیتیم، سدیم و پتاسیم نسبت به آب = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر نرم یا سخت بودن = ………….. درجه سختی فلزات قلیایی = ………….. تعریف سختی (Hardness) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش پذیری فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش پذیری گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. گروهی با بیشترین واکنش پذیری در میان همه فلزات جدول = ………….. دلیل وجود فلزات قلیایی در طبیعت به صورت ترکیب = ………….. واکنش ­پذیرترین عنصر در گروه اولِ جدول تناوبی و دلیل آن = …

بیشتر بخوانید

نظریه جان دالتون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: هدف نظریه جان دالتون = ………….. اصول نظریه جان دالتون = ………….. اصول رد شده ی نظریه دالتون و دلیل آن = ………….. اعتقاد دالتون = ………….. تعریف جرم اتمی = ………….. مقدار جرم واحد کربنی = ………….. مقایسه اتم های یک عنصر با عناصر …

بیشتر بخوانید

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = ………….. تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = ………….. تعریف اتم = ………….. منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = ………….. مفهوم کلمه اتم = ………….. ذرات تشکیل دهنده اتم ها = ………….. …

بیشتر بخوانید