نظریه هیبریداسیون

نکات کلیـــــدی/سؤال نوع e در محاسبه بار قراردادی هدف نظریه هیبریداسیون پیشنهاد دهنده چهاروجهی بودنِ C شرط مطرح شدنِ زاویه در توجیه شکل مولکول اربیتال های H در متان جهت پیوند انرژی چهار پیوندِ C-H در متان طول و زاویه پیوندی چهار C-H در متان درهم آمیختگیِ اربیتال 2s با …

Read More »

بار قراردادی اتم ها در ترکیب

نکات کلیـــــدی/سؤال ساختاری برای محاسبه بار قراردادی اتم بار قرارداد شده برای اتم در ترکیب هدف بار قراردادی تمایل اتم در کشش/دهش e مفهومی در کنار بار قراردادی اندازه تمایل اتم در جذب e رابطه بار قراردادی و پایداری در رزونانس پایداری فرم رزونانس با بار قراردادی کمتر بار قراردادی …

Read More »

بررسی و شناسایی ساختار مولکول

نکات کلیـــــدی/سؤال نتیجه اتصال اتم ها به یکدیگر راه شناسایی ساختار مولکول سه نظریه ساختار مولکولی مدل دافعه زوج الکترون لایه ظرفیت تئوری پیوند ظرفیت مفهوم والانس V تئوری اُربیتال مولکولی راه توجیه پدیده های شیمیایی و ساختاری نظریه ساختار مولکولی بسیار مترقی ساختاری برگرفته از تئوری پیوند ظرفیت بهترین …

Read More »

نظریه ای برای مولکول های خاص

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اثر تغییر استخلافِ ترکیب در هیبرید اثر گروه NO2 بر روی حلقه ترکیباتی غیر قابل توجیه در خواص توسط نظریه والانس ترکیبی با pka کوچکتر تنها شرط تفاوت در هیبرید هر پیوند جهتِ ممان دوقطبی حالت همه عناصر در نظریه رزونانس رابطه بین تعداد C حلقه و پایداریِ …

Read More »

ماده اصلی روغن زنجبیل

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی یک زوج یون از نظر الکتریکی آنزیمِ موجود در مخمر نماد عنصر زیرونیم نام ترکیب شیمیاییِ زاج سفید نمک حاصل از روی و پرکلریک اسید هیدرات های پدید آمده از روی سولفات دیواره داخلیِ لامپ TV خاصیتِ ZnS ناخالص نام رنگ های تابان ماده اصلی روغن زنجبیل نام …

Read More »