شناخته شده ترین فلز پرتوزا

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال تعداد عناصر جدول تناوبی تنها اتمی دارای یک الکترون و پروتون رادیوایزوتوپِ تصویربرداری گردش خون جهت گیری اوربیتال در فضا شکل مولکول اتیلن CH2=CH2 ذرات تشکیل دهنده جامد فلزی دستگاه تعیین کننده جرم اتمی راه تخمین سن اشیای قدیمی و عتیقه طیفی با نماد UV سرعت واکنش …

Read More »

سایش و زدودن سایر مواد

فرهنـــــگ شیمی/متن ساینده ها: مواد سختی اند که برای سایش و زدودنِ سایر مواد به کار می روند. از میان آنها می توان این مواد را نام برد: * سیلیسیم کاربید یا کربورندم SiC… ماده ای سخت و نسوزِ بدست آمده از گرم کردنِ C و Si یا SiO2 تا …

Read More »

نام قدیمی برای هیدروکلریک اسید

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال رابطه شدّت هر موج با مجذور دامنه آن سنگین ترین گاز نجیب در طبیعت ساختار آب H2O اسیدِ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH سرِ ناقطبی صابون شرایط فوق مزدوج شدن در کاتیون ماده ای سخت و نسوز با فرمول SiC نام قدیمی برای هیدروکلریک اسید ترکیباتی با مقدار مساوی از W …

Read More »

دما در مقیاس مطلق

فرهنـــــگ شیمی/متن دمای مطلق: دما در مقیاسِ مطلق یا مقیاس کلوین که معمولاً با نماد T نشان داده می شود… در این دما ”آنتروپی و آنتالپی“ صفر می‌شود. صفرِ این مقیاس دمایی است که در آن حجمِ یک ”گاز کامل“ به صفر می رسد، البته اگر بتوان آن را بدون …

Read More »

تنها اختلاف الکترون و پوزیترون

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال آرایش الکترونی اتمِ واکنش پذیر ترکیبِ حاصل از اثر اسید بر صمغ کاج فرمول الیاف نایلونی ذره زیراتمی با بار +1 فرآیند تغییر ماده ای از فاز مایع به جامد بخش های تشکیل دهنده اتم انرژی جذب شده در انتقالِ e به لایه بالاتر ترکیبی با فرمول …

Read More »