تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اسید چربِ صابون کاهش دهنده قدرت چسبیدنِ دو سطح انواع موم پلیمر خطی متشکل از واحدهای گلوکز خاموش کننده الکل جامد عناصر موجود در پیرکس فرمول پلی وینیل الکل ترکیبات ارگانوفلوئورِ CxFy نتیجه سوختن ناقصِ هیدروکربن های مایع مفهوم گروه EtO- حلقه بنزن با دو N در …

Read More »

ترکیباتی فقط حاوی کربن و فلوئور

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال زنجیره اسید چرب در صابون با بنیان فلزی کاربرد ویژه پیریدین C5H5N نام دیگرِ سیلیکون ترکیباتی فقط حاوی کربن و فلوئور منبعِ مهم تهیه سلولوز ترکیبی با فرمول C6H4(OH)2 نتیجه سوختن ناقصِ گاز طبیعی گروه اتوکسی عنوانِ شناخته شده ­ی گلیسریدها خاصیت باز لوویس احتمال یافت الکترون …

Read More »

واکنش تبدیل H به He در خورشید

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال ذرات زیراتمی با جرم نسبی 0 الکل اصلیِ موجود در نوشیدنی الکلی دوز مصرفیِ ستئارات 25 مخلوطی از اجزای متمایز از لحاظ فیزیکی نوع دسته مربوط به پروتون ها شکلِ نور اساس نظریه پیوند ظرفیت عوامل مؤثر در چگالی انتشار پرتوهای خودبه ­خود از هسته ناپایدار جنس …

Read More »

بالاترین ترین چگالی در میان فلزات

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال انرژی الکترون از نظر شرودینگر بار قراردادی دو O در آنیون سولفات بنیان گذار نظریه تشکیل پیوند شیمیایی خواص شیمیایی شبه فلزات تعداد عناصر در حالت گاز تعیین کننده موقعیت عنصر در جدول ذراتی با اسپین نیمه صحیح 2/1 اربیتال p در sp افزایش مقدار ایزوتوپ در …

Read More »

خواص پیوند پای آلکن ها

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال انواع یون حداکثر الکترونِ  موجود در یک اوربیتال بخش های تشکیل دهنده اتم دسته ی ستئارات اَعمال جداسازی مخلوطِ همگن و ناهمگن ذرات پدید آمده در مهبانگ اثر پخش بار/ توزیع الکترون بررسی حلالیت گلیسِرین در آب بنیان گذار نظریه اسید-باز فراوان ترین عنصر در بدن اوربیتالی …

Read More »