نام قدیمی برای هیدروکلریک اسید

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال رابطه شدّت هر موج با مجذور دامنه آن سنگین ترین گاز نجیب در طبیعت ساختار آب H2O اسیدِ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH سرِ ناقطبی صابون شرایط فوق مزدوج شدن در کاتیون ساینده ­ای با فرمول BN نام قدیمی برای هیدروکلریک اسید ترکیباتی با مقدار مساوی از W و C ذره …

Read More »

تنها اختلاف الکترون و پوزیترون

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال آرایش الکترونی اتمِ واکنش پذیر ترکیبِ حاصل از اثر اسید بر صمغ کاج فرمول الیاف نایلونی ذره زیراتمی با بار +1 فرآیند تغییر ماده ای از فاز مایع به جامد بخش های تشکیل دهنده اتم انرژی جذب شده در انتقالِ e به لایه بالاتر ترکیبی با فرمول …

Read More »

مبنای واکنش های شیمی آلی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال مبنای واکنش های شیمی آلی دمای درونِ خورشید یکی از بزرگترین منابع بنزن اسید چرب غیراشباعِ 18 کربنی اسید کربوکسیلی دوترپنیِ C20H30O2 موادی با ترکیب درصد ثابت موقعیت مورد حمله نوکلئوفیل در آروماتیک مبنای جدول تناوبی امروزی امواجی با طول موج هایی متوسط ماده مربوط به ALS …

Read More »

دلیل نور خیره کننده خورشید

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال لایه های انباشته شده در گرافیت جزء سوخت های موتور مانند بنزین/گازوئیل دلیل نور خیره کننده خورشید دمای سحابی بومرنگ روابط کمّی میان عناصرِ مواد مرکب پایدارترین شکل کربن در شرایط استاندارد دسته های فلزات کاشف الکترون رابطه جرم و انحلال پذیری در آب رنگ شعله سدیم …

Read More »

رنگ شعله ترکیبات آروماتیک

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال جزء طبیعیِ نفت خام با فرمول C6H6 نوع ساختار گرافیت ترکیبی با فرمول C4H4S آرایش الکترونی در تئوری M.O ترکیب مؤثر در تولید الکل جامد دمای رعد و برق دلیل آرایش الکترونی فشرده خاصیت تری کلوسان دانشمند مؤثر در دسته بندی عنصرها روابط کمّی میان عناصرِ واکنش …

Read More »