فاز در ماده

ســــــــــؤإلــــــــــ بخشی از ماده دارای ترکیب درصد و {خواص شیمیایی و فیزیکیِ} نسبتاً یکنواخت فرم های مختلفِ حالت های ماده تعداد فاز در مواد همگن تعداد فاز در مواد ناهمگن مفهوم همگن مفهوم ناهمگن تعداد فاز در پمادها تعداد فاز در کرِم ها سیستمی پراکنده با دو فازِ {محلول آبی/مایع …

Read More »

نظریه ای نادرست در سده 18th

ســــــــــؤإلــــــــــ نظریه ای مسلط در شیمی در سراسر سده18th نظریه ای با بیان از دست دادن {اصلِ آتش} یک جسم در اثر سوختن و کاهیده شدن آن معادل کلمه {اصلِ آتش} در نظریه سده18th جزء تشکیل دهنده ماده ای دارای {قابلیت سوختن} طبق نظریه سده18th نقش هوا در عمل سوختنِ …

Read More »