نتیجه تشکیل اربیتال مولکولی پیوندی

ســــــــــؤإلــــــــــ احتمال وجود الکترون در سطح گره اربیتال p اربیتال های محوریِ d بخش وابسته به عدد کوانتومی فرعی و مغناطیسیِ تابع موجی الکترون ترکیبی قابل انفجار در طی فرآیند تقطیر با وجود مقدار اندکی هوا دلیل حلال مناسب نبودن هیدروژن سیانید HCN برای ترکیبات یونی فاصله سوزن تا سطح …

Read More »

مقایسه جرم مولکولی و مولکول گرم از نظر عدد

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=1 اساس ساخت میکروسکوپ الکترونی بخش وابسته به عدد کوانتومی اصلی و فرعیِ تابع موجی الکترون تناسبِ بین واحد mL و cm3 دستگاه مورد استفاده برای دیدن اجسام بسیار ریز مانند اتم دلیل حل نشدن ترکیب یونی در حلال های غیرقطبی و کم قطبی عامل جلوگیری …

Read More »

نوع تغییر حالت ماده حل شونده در اثر حل شدن

ســــــــــؤإلــــــــــ بررسی سمّیت هیدرازین پایین‌ ترین درجه دما برای ساطع شدن بخاری قابل احتراق از ماده تابعِ معرف شکل ابر الکترونی ترکیباتی نامحلول در آب، سود NaOH، هیدروکلریک اسید HCl، سولفوریک اسید H2SO4 تغییر ایجاد شده در مقدار الکل حل شده در آب ثابت کننده موجودیتِ واحد در جرم و …

Read More »

نسبتی از مقدار جرم در واحد حجم آن جسم

ســــــــــؤإلــــــــــ اسپین های دو الکترونِ یک اربیتال اتمی اندازه‌گیریِ مربوط به واحد آمپر A آزمایشِ مربوط به اثر پرتوهای ایکس بر مولکول های ترکیب شده از هوا تابع توجیه کننده سطح انرژی مجاز و رفتار الکترون در اتم هیدروژن تابعی وابسته به فاصله الکترون از هسته اتم ترکیباتی با فرمول …

Read More »

خاصیت شدید کلرهگزیدین

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=0 اصل مربوط به یکسان نبودنِ چهار عدد کوانتومی برای دو الکترون در یک اتم اورانیم ضعیف‌ شده تابع توصیف کننده اُربیتال ترکیبی با کاربرد درمان عفونت های دهان، زخم های دهان و لثه تعداد الکترونِ اشغال کننده یک اربیتال اتمی توابع مکمل دربرگیرنده توسط تابع …

Read More »