نظریه ای برای مولکول های خاص

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اثر تغییر استخلافِ ترکیب در هیبرید اثر گروه NO2 بر روی حلقه ترکیباتی غیر قابل توجیه در خواص توسط نظریه والانس ترکیبی با pka کوچکتر تنها شرط تفاوت در هیبرید هر پیوند جهتِ ممان دوقطبی حالت همه عناصر در نظریه رزونانس رابطه بین تعداد C حلقه و پایداریِ …

Read More »

ماده اصلی روغن زنجبیل

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی یک زوج یون از نظر الکتریکی آنزیمِ موجود در مخمر نماد عنصر زیرونیم نام ترکیب شیمیاییِ زاج سفید نمک حاصل از روی و پرکلریک اسید هیدرات های پدید آمده از روی سولفات دیواره داخلیِ لامپ TV خاصیتِ ZnS ناخالص نام رنگ های تابان ماده اصلی روغن زنجبیل نام …

Read More »

عناصری در لامپ چراغ جلوی خودرو

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی انرژی در نگاه میکروسکوپی آبِ حاوی Ca, Mg بخش آب گریزِ صابون بنیان گذار نظریه اسید-باز پُلی اُل ساده با فرمول C3H8O3 ترکیبِ یاقوت تعداد خطوط رنگیِ H در طیف نشری خطی تنها اختلاف الکترون و پوزیترون حلالِ مواد قطبی دسته های فلزات دو اکسید طبیعی آهن رابطه …

Read More »

خاصیت تری کلوسان

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اجزای هسته هر اتم اساس نظریه پیوند ظرفیت بخش های مولکول صابون پاک کننده فعال با خاصیت خورندگی ترکیب شیمیاییِ سرکه سفید خاصیت تری کلوسان عامل کف کننده/پخش کننده فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری کاشف اتم گروه آلدهیدها در انحلال پذیری ماده R-C6H5-SO3–Na+ ماده ای با ترکیب …

Read More »

دومین عنصر سبک جهان

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی ارائه دهنده قانون هشت تایی پایه سوپرآلیاژِ هَستِلوی تعداد فاز در مواد ناهمگن توصیف کننده اوربیتال جهت گیری اوربیتال در فضا دومین عنصر سبکِ جهان سردترین مکان شناخته شده جهان شکل دیگری از عنصر اکسیژن به جز O2 علمِ مطالعه ترکیبات اساسی در جهان گروه آلکِنیل محلولِ افشانه …

Read More »