مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف مولکول مفهوم کلمه مولکول نمونه ای از {عنصر} به شکل مولکول نمونه ای از {ماده مرکب/ترکیب} به شکل مولکول نتیجه اتصال {اتم ها} به یکدیگر نتیجه اتصال {عناصر} به یکدیگر شکل های ممکنِ یک مولکول قابلیت های یک مولکول جنبش مولکول ‌های یک ماده {گازی} جنبش مولکول ‌های …

Read More »

ذرات بنیادی

ســــــــــؤإلــــــــــ دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین تعریف اسپین ذراتی با اسپین نیمه صحیح 2/1 ذراتی با اسپین صحیح 0,1,2… دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس ترکیبات دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس جرم نوع دسته مربوط به الکترون ها نوع دسته مربوط به پروتون ها نوع دسته مربوط …

Read More »

ذرات زیراتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ ذرات ترکیب یافته در اتم نوع آزمایشات دستیابی به وجود ذرات کوچکتر از اتم مهم ترین ذرات زیراتمی اولین ذره زیر اتمی شناخته شده ذره زیراتمی با عدد اتمی صفر ذره زیراتمی با عدد اتمی منفیِ یک ذرات زیراتمی با عدد اتمی یک ذرات زیراتمی با جرم نسبی صفر …

Read More »

پرتوزایی طبیعی

ســــــــــؤإلــــــــــ دلیل پرتوزایی طبیعی بعضی اتم ها نتیجه پرتوزایی طبیعی اتم کاشف پرتوزایی توضیح دهنده ماهیت سه نوع پرتو گسیل یافته از مواد پرتوزای موجود در طبیعت بار ذره در تابش آلفا بار ذره در تابش بتا بار ذره در تابش گاما نوع ترکیبِ پرتو آلفا نوع ترکیبِ پرتو بتا …

Read More »

چگالی

ســــــــــؤإلــــــــــ یک نوع نسبت بکار رفته در بسیاری از موارد در شیمی تعریف چگالی یک جسم واحد چگالی واحد چگالی در مورد مایعات یا محلول های مایع واحد چگالی در مورد گازها مفهوم مترمکعب m3 مفهوم سانتی مترمکعب cm3 تبدیل واحد لیتر و میلی لیتر تبدیل واحد لیتر و سانتی …

Read More »