عناصر فراوان و خاص

ســــــــــؤإلــــــــــ تنها عنصرِ فاقد نوترون ساده ترین عنصر در جهان اولین عنصر سبکِ جهان دومین عنصر سبکِ جهان فراوان ترین عنصر در جهان دومین عنصر فراوان در جهان اولین عنصر فراوان در پوسته زمین/آب و هوا دومین عنصر فراوان در پوسته زمین سومین عنصر فراوان در پوسته زمین اولین عنصر …

Read More »

جدول تناوبی امروزی عنصرها

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس چیدمان عناصر جدول تناوبی مندلیف پس از اکتشاف هِنری موزلی اساس جدول امروزی عناصر نتیجه چیدمان عناصر بر حسب افزایش عدداتمی نوع آرایش عناصر یک گروه در جدول تناوبی دلیل شبیه بودنِ خواص شیمیایی عناصر هم گروه با یکدیگر تعداد عناصر شیمیایی موجود در جدول تناوبی تعداد عناصر …

Read More »

جدول تناوبی اولیه

ســــــــــؤإلــــــــــ پیشنهادکننده جدول اولیه عناصر مبنای جدول تناوبی امروزی اساس جدول تناوبی مندلیف تعداد عناصر کشف شده در زمان مندلیف طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه طبقه بندی عناصر طبق نظر برِزلیوس طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبرآینر طریقه قرارگرفتنِ عناصر در جدول تناوبی مندلیف نوع عناصر موجود در یک …

Read More »

عنصر / عناصر

ســــــــــؤإلــــــــــ ماده ای خالص متشکل از اجزای یکسان و غیرقابل تبدیل به مواد ساده تر انواع عنصر از لحاظ {تعداد اتم} عامل مؤثر در خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر اساس جدول اولیه عناصر تعریف رابرت بویل از عناصر مفهوم بویل از عنصر شیمیایی استقرار کننده ی مفهوم بویل از {عنصر …

Read More »

ماده / مواد

ســــــــــؤإلــــــــــ نام تمامی مواد متشکله ی جهان موادی با ترکیب درصد ثابت انواع مواد خالص بررسی خواص مواد مرکب با خواص عناصر تشکیل دهنده این مواد موادی دارای دو یا چند ماده خالص با ترکیب درصد قابل تغییر انواع مخلوط مخلوطی کاملاً یکنواخت با ترکیب درصد متغیر نوع مخلوط تشکیل …

Read More »