کمبود یک فرمول ساختاری در مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم های تشکیل دهنده آنیون های تک اتمی اصلِ مربوط به نظریه دالتون با هدف توضیح قانون نسبت های معین امواجی با طول موج هایی بسیار بلند بررسی دامنه موج در تناسب با شدت تابش بنیان ساختار شیمی جدید با ادراکِ ساختار اتمی و چگونگی برخورد اتم ها پذیرنده …

Read More »

کاربرد داده های حاصل از سوختن مواد مرکب در اکسیژن

ســــــــــؤإلــــــــــ اتفاقات انرژی در جریان یک واکنش شیمیایی حجمی از گازِ حل شده در دمای 0°C و فشار 760mmHg در 1ml ذرات باردار شامل یک اتمِ تنها سمت چپِ یک معادله شیمیایی شرایط در حال حرکت ماندن با سرعت ثابت یک جسمِ در حال حرکت صورتی از کاربرد قدرت فیزیکی …

Read More »

مبنای تفسیر استوکیومتری یک معادله شیمیایی

ســــــــــؤإلــــــــــ اصلِ مربوط به نظریه دالتون درباره ترکیبِ اتم های دو یا چند عنصر برای تشکیل ماده مرکب شیمیایی جزء تشکیل دهنده ماده ی متحملِ سوختن در سال های 1650 تا 1790 دستگاهی برای سنجش میزان انحلالپذیری یک گاز در یک مایع ذره ای با بار منفیِ یک یا چند …

Read More »

اساس تفاوت در تمام مواد طبق نظریه ارسطو

ســــــــــؤإلــــــــــ ابزاری برای سنجش میزان جذب نور توسط یک مایع اساس تفاوت در تمام مواد طبق نظریه ارسطو اصلِ مربوط به نظریه دالتون درباره عدم تبدیل اتمی از یک عنصر به اتم عنصر دیگر در واکنش های شیمیایی انواع شکلِ عناصر و مواد بار الکتریکیِ بلور مواد مرکبِ یونی ترتیب …

Read More »

پلیمرهایی با کاربرد ضد چسبندگی

ســــــــــؤإلــــــــــ اصلِ مربوط به نظریه دالتون درباره عدم ایجاد و عدم ازبین رفتنِ اتم ها در واکنش های شیمیایی پلیمرهایی با کاربرد ضد چسبندگی تأکید کننده نظریه شیمیایی حاصلِ شواهد تجربی تنها عناصرِ موجود در طبیعت به صورت اتم های جدا از هم جرمِ درنظر گرفته شده برای اتم های …

Read More »