زمان پیدایش شیمی جدید

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال علم توصیف ویژگی، ترکیب و تبدیلات ماده مشخص کننده ­ی کاربردهای ماده ماهیت کوارک جنس پلاستیک با کد 4 زمان پیدایشِ شیمی جدید درصدِ پلیمر ABS در ساخت لوله کاهش دهنده­ قدرت چسبیدنِ دو سطح نتیجه مطالعه ­ی خواص فیزیکی ماده نام دیگرِ پلی اتن مفهوم HDPE …

Read More »

پایدارترین هادرون ها

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اثر انفجار 13.7 میلیارد سال پیش جزء اساسی ماده مفهوم PETE منبع مشتقات نیترو و آمینو راه تبدیل کمیت ها به هم یک شکل فیزیکی متمایز از ماده درصدِ پلیمر ABS در ساخت وسایل خانگی جنس پلاستیک با کد 3 عنصری مؤثر در تنظیم فعالیت بدن پایدارترینِ …

Read More »

محصول واسطه­ ای مهم در رنگسازی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال درصدِ پلیمر ABS در ساخت قطعات خودرو دلیل آبی بودنِ Cu(NO3)2(H2O)x راه انتقالِ e اتم به لایه های بالاتر رنگ شعله لیتیم سولفات ساختار جیوه II کلرید HgCl2 محصول واسطه­ ای مهم در رنگسازی شکل مولکول استیلن CH≡CH شیوه دیگری از آرایش الکترونی اتم ها واکنشگرِ مرحله …

Read More »

جزء اصلی اسانس ها

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال معرفِ جایگزین شدن کربن با گوگرد حالت محلول اَبَرسیرشده عنصری با کمترین نقطه ذوب و جوش روش بیوشیمیاییِ تهیه اتانول جنس پل نمکی ترکیباتی با فرمول R-SH محلولِ افشانه در ایجاد شعله رنگی حلال بسیاری از نمک های معدنی دلیل خارج شدنِ هوا در طی تخمیر چگالی …

Read More »

راه پایدار کردن مخلوط آب و روغن

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال حالت اکسایشِ S در مشتقات آلی گوگرددار نام دیگر تیول ها محصول حذفِ مرکاپتان از گاز مایع خواصِ وابسته به عدد اتمی عنصر نام شیمیایی جوهر نمک مولکولی دارای اوربیتال خالی مفهوم amu عامل مؤثر در مقدار انرژیِ فوتون میزان تمایل هلیم به واکنش پذیری دلیل بوی …

Read More »