عناصر کشف شده توسط همفری دیوی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع مخلوط بررسی قدرت اسیدی مشتقات BX3 (هالوژن X) بزرگترین فولرن بسپارهای قندی پایین ترین نوع زغال سنگ تعداد الکترون های اتمی با آخرین لایه 3s2 حالت های پایه ی سلولز حداقل گروه های موجود در رزین های اِپوکسی حلال غیرقطبی با فرمول C6H5CH3 دلیل تغییر دیدگاه درباره اتم …

Read More »

اثر زوج الکترون های تنها در قطبیت مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ اثر زوج الکترون های تنها در قطبیت مولکول اندازه‌گیریِ مربوط به واحد استرادیان sr آمین درجه 3 بررسی خطرات گاز اتیلن بلورهای بی رنگ موجود در مخلوط ناهمگنِ گرانیت بهترین راه تهیه آکتینیم بیشترین اسید موجود در چای ترش پیشنهاد دهنده ساختار فعلی بَنزِن C6H6 تراز پایدارتر در عناصر …

Read More »

مواد ترکیب یافته از دو یا چند عنصر با نسبت ثابت

ســــــــــؤإلــــــــــ ارتباط بین وزن یک جسم با جاذبه گرانشی زمین انواع شعاع اتمی بررسی جذب هسته هایی دارای عدد اتمی و عدد جرمی زوج در NMR بررسی حلالیت گلیسِرین در آب پیوندی به صورت جدایی بار الکتریکی در طول پیوند ترکیبی با فرمول CH2=C(CH3)-COOH تعداد ثابتِ پنج ضلعی در فولرن …

Read More »

بررسی تأثیر پخش بار در پایداری یک ترکیب 

ســــــــــؤإلــــــــــ ارتباط بین وزن یک جسم با جرم آن انواع ترکیبات حلقوی آمین درجه 2 بررسی پایداری رادیکال هیدروژن بررسی تأثیر پخش بار در پایداری یک ترکیب بررسی فاز از لحاظ فیزیکی بلورهای صورتی رنگ موجود در مخلوط ناهمگنِ گرانیت تبديلاتِ یک یا چند ماده به مواد دیگر ترکیبی با …

Read More »

دستگاه شناسایی نوع ترکیبات آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع غلظت درصدی آلوتروپی از کربن با ساختاری متفاوت از گرافِن بررسی پایداری رادیکال متیل .CH3 بررسی تأثیر تجمع بار در پایداری یک ترکیب پیمانه ای از کمّیت ماده ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آلکان های حلقوی تعداد الکترون در هر قطره آب جنس پل نمکی چگالی متان …

Read More »