رابطه داده تجربی در حل محاسبات مکانیک کوانتومی

ســــــــــؤإلــــــــــ اثرِ معروف رابرت بویل در سال 1661 اساس نظریه های یونانی در سده واپسین برای ادراک طبیعت اصلِ رد شده مربوط به نظریه دالتون درباره یکسان بودنِ تمام اتم های یک عنصر و متفاوت بودنِ اتم های عنصر گوناگون پلیمری با فرمول ساختاریِ -(CH2-CH2)n– دست اندرکار براندازی نظریه فلوژیستون …

Read More »

دوره فنون عملی در روند توسعه شیمی

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس تفاوت اتم های یک عنصر با اتم های عنصر دیگر طبق نظریه افلاطون اسید کربوکسیلی دوترپنی بلورین بدست آمده از اثر اسیدها بر صمغ کاج اصلِ مربوط به نظریه دالتون درباره ترکیب یافتنِ عناصر از ذرات بی نهایت کوچک به نام اتم پلیمری با فرمول ساختاریِ -(CH2-CH(OH))n– دوره …

Read More »

مولکولی دارای زوج الکترون غیرپیوندی

ســــــــــؤإلــــــــــ ترتیب خواص نافلزی عناصر در یک دوره از چپ به راست تعداد عناصر کشف شده در زمان مندلیف خاصیتی معادلِ مقدار جرم در واحد حجم آن جسم خصلت های همزمان برای الکترون دومین عنصر سبکِ جهان راه جداسازی اجزاء تشکیل دهنده مخلوط همگن و ناهمگن روشی با گسستِ پی …

Read More »

ساده ترین عنصر در جهان

ســــــــــؤإلــــــــــ اجزاء  تشکیل دهنده موادی مانند سنگ، چوب، شیشه و… ارائه دهنده اصل آفبا پیشنهادکننده جدول اولیه عناصر ترکیب بيهوش كننده با فرمول C2HBrClF3 دسته بندی انواع مواد ساده ترین عنصر در جهان علامت گسستِ ترکیب آلی عنصری با حالت جامدِ سبک تر از فرم مایع خود کانونِ علم شیمی …

Read More »

اولین قدم برای سنتز یک ترکیب آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ اجزای هسته هر اتم انواع مواد از نظر ماهیت اولین قدم برای سنتز یک ترکیب آلی تابع اختصاصیِ هر اوربیتال اتمی تعداد عناصر جدول تناوبیِ موجود در طبیعت دسته بندی عنصرها صاحب مدل سیاره ای اتم علمی با توصیف ویژگی ها، ترکیب و تبدیلات ماده فلز براق و سرخ …

Read More »