نمک مؤثر در پاک کنندگی شوینده

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال میزان استحکام کششیِ پلی اتیلن سبک میزان رسانایی الکتریکی شبه فلزات نام دیگر پوزیترون عنصرهای سنگین در ستاره ها الکل معمولیِ تبدیل شده به ژل گاز تولید شده در واکنش هسته ای زمین کم واکنش پذیرترین گاز نجیب مفهوم اِکا مجموعه های گازی در تراکم H و …

Read More »

عناصری در لامپ چراغ جلوی خودرو

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال قطبی ترین ترکیبات آلی الگوی ژانت در چیدن عناصر گروه اترها در انحلال پذیری علمِ مطالعه اصول فیزیکی مبنای تفسیر استوکیومتریِ معادله شیمیایی کاربرد رادیوایزوتوپِ 99Tc قاعده کلی در پُرشدن زیر لایه ها از الکترون الکلِ غلات گاز نجیبِ مهم در هوای پاک عمده گازها در معده …

Read More »

ابزار دقیق تشخیص آروماتیک

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال عامل مؤثر در پایداری ایزوتوپ ترکیبی با فرمول CO(NH2)2 انرژی لازمِ ذوب صدها میلیون تُن فولاد فرآیند تغییر ماده ای از فاز گاز به جامد هسته هایی با نسبتِ>1.5 ، n به p بخش آب گریزِ صابون جامدی شکل پذیر از گروه 14 پیشنهاد دهنده واژه فوتون …

Read More »

محاسبات بنیادی

فرهنـــــگ شیمی/متن محاسبات بنیادی : محاسبات مکانیک کوانتومی بر اساس معادله موجیِ شرودینگر است که حل آنها به هیچ گونه داده تجربی متکی نیست. لذا همه پارامترها/ فراسنج ها از بنیاد محاسبه می شوند. محاسبات ”بنیادی“ اغلب با محاسبات ”پتانسیل های تجربی“ مقایسه می شوند و گاهی اوقات با آنها …

Read More »

اسید کربوکسیلی دوترپنی

فرهنـــــگ شیمی/متن ابیتیک اسید : یک ترکیب آلی است که به طور گسترده در درختان وجود دارد و جزء اصلیِ اسید رزینی است. به نام اسید ابیتینیک abietinic یا اسید سیلویک sylvic نیز شناخته می شود. این ترکیب آلی، یک اسیدِ کربوکسیلی دوترپنی است با فرمول C20H30O2 و دمای ذوبِ …

Read More »