رابطه جرم و انحلال پذیری در آب

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتمِ مربوط به بار منفی در آنیون سیانید -CN ارئه دهنده آرایش الکترون-نقطه ای اساس چیدمان عناصر جدول استرهای گلیسِرین انرژی الکترون از نظر شرودینگر پلی ساکاریدی با فرمول (C6H10O5)n پلیمر خطی متشکل از واحدهای گلوکز ترتیب انرژی لایه ­های فرعی ترکیبات آلی از دسته R1-C≡C-R2 تعداد عناصر …

Read More »

ذرات تشکیل دهنده جامد فلزی

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتمی دارای آرایش الکترونی هشت تایی اساس معادله شرودینگر اندازه میکرو مولکول ها بالاترین ترین چگالی در میان فلزات تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر تفاوت ایزوتوپ ها دلیل آزادی کمترِ الکترون پایِ حلقه ذرات تشکیل دهنده جامد فلزی صاحب تئوری مکانیک کوانتومی عامل مؤثر در خواص فیزیکی/ …

Read More »

مسابقه… معرفی پایان نامه برتر شیمی

مسابقه ای برای انتخاب و معرفی کاربردی ترین پایان نامه های “شیمی” با هدف تولید! شرایط این مسابقه را در پلتفرم “ریواردو” مطالعه فرمایید. از میان پایان نامه های ارسالی، 30 نفر از برترین ها جهت دفاع دعوت شده تا پس از انتخاب برترین های این رقابت با معرفی به …

Read More »

نتیجه سوزاندن پلاستیک ها

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی احتمال صفر شدنِ الکترون دور از هسته بار ذره در تابش آلفا پیوندهای سیرنشده تغییر خصلت نافلزی از چپ به راست درصد فراوانی ایزوتوپِ 3H سومین عنصر فراوان در سیاره زمین صابونی با فرمول همگانی RCOO–NH4+ عنصرهای سنگین در ستاره ها عنصری با جلای خاص فرمول اتیلن گلیکول …

Read More »

الگوی ژانت در چیدن عناصر

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اوربیتالی پُر از الکترون بررسی ترکیب بودنِ همه مولکول ها پرتوهایی شبیه به پرتوهای ایکس ترکیبی با فرمول RCO3H تقسیم بندیِ مواد شیمیایی خصلت های الکترون دسته بندی عنصرها ذراتی با اسپین نیمه صحیح 2/1 راه تخمین سن اشیای قدیمی و عتیقه ساده ترین عضو آلکن ها سرِ …

Read More »