فرآیند تجزیه سلولز به گلوکز

ســــــــــؤإلــــــــــ اثر سرد شدنِ بیشتر بر روی انرژی جنبشی مولکول ها ترکيبی با فرمول CCl4 تعداد پیوندهای P-Cl در موقعیت های استواییِ PCl5 حلال چربی ها با نماد bz حلالِ رزین ها با فرمول C4H8O2 ساختار سلولز ساختارهای پیش بینی شده در شکل مولکول یا یون با 6 جفت الکترون …

Read More »

فرآیند جداسازی اجزای مخلوط مایع یکنواخت

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیبی با فرمول CH3CN حلالِ اسانس ها با فرمول C4H10O دستگاه بکار رفته برای اندازه گیری فشار جو دلیل عوض شدن جای قطب های منفی و مثبتِ دوقطبی در مولکول های ناقطبی رابطه بین انرژی دوقطبی-دوقطبی و گشتاور دوقطبی طول تقریبیِ لوله دستگاه هواسنج عامل نگهدارنده مولکول ها با …

Read More »

نیروهای جاذبه موجود بین مولکول های قطبی

ســــــــــؤإلــــــــــ اختراع کننده دستگاه هواسنج در سده هفدهم جفت الکترون های کمک کننده به تعیین موقعیت اتم ها در یون یا مولکول حالتی بین گاز و جامد حلال آلیِ نامحلول در آب با فرمول C2H5-O-C2H5 حلالِ سلولزاَستات ساختارهای پیش بینی شده در شکل مولکول یا یون با 5 جفت الکترون …

Read More »

بررسی آب دوستی و آبگریزی گلیسریدها

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس بیانِ شکل مولکول یا یون بررسی آب دوستی و آبگریزی گلیسریدها بیان یک آنگستروم در مقیاس نانو پایه ی صفحات موجود در گرافیت تعداد الکترون پوسته والانسِ اتم P در مولکول BF3 جزء اصلی اسانس ها جنس ماده سفید رنگ وسطِ توری نسوز جوهر مازو چند نمونه از …

Read More »

پلیمر قندی بکار رفته در کاغذسازی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع حلال های آلی پلیمر قندی بکار رفته در کاغذسازی تعداد الکترون پوسته والانسِ اتم S در مولکول SF6 حلال صنعتی و دارویی با فرمول CH3-CH2-OH دلیل تفاوت زاویه پیوندی در شکل هندسی مولکول های SnCl2 و H2O ساختارهای پیش بینی شده در شکل مولکول یا یون با 3 …

Read More »