نسبتی از مقدار جرم در واحد حجم آن جسم

ســــــــــؤإلــــــــــ اسپین های دو الکترونِ یک اربیتال اتمی اندازه‌گیریِ مربوط به واحد آمپر A آزمایشِ مربوط به اثر پرتوهای ایکس بر مولکول های ترکیب شده از هوا تابع توجیه کننده سطح انرژی مجاز و رفتار الکترون در اتم هیدروژن تابعی وابسته به فاصله الکترون از هسته اتم ترکیباتی با فرمول …

Read More »

خاصیت شدید کلرهگزیدین

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=0 اصل مربوط به یکسان نبودنِ چهار عدد کوانتومی برای دو الکترون در یک اتم اورانیم ضعیف‌ شده تابع توصیف کننده اُربیتال ترکیبی با کاربرد درمان عفونت های دهان، زخم های دهان و لثه تعداد الکترونِ اشغال کننده یک اربیتال اتمی توابع مکمل دربرگیرنده توسط تابع …

Read More »

لایه های فرعی پر اهمیت در شیمی آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ اصل مربوط به قرار نداشتن در یک حالت از انرژیِ چهار عدد کوانتومی برای دو الکترون در یک اتم اندازه‌گیریِ مربوط به واحد کلوین K تابعی متناسب با دانسیته بار الکترون در بخش کوچکی از فضای اطراف هسته اتم ترکیباتی نامحلول در آب، سود NaOH و نامحلول در بی …

Read More »

اعداد مشخص کننده تابع موجی الکترون

ســــــــــؤإلــــــــــ اعداد مشخص کننده تابع موجی الکترون ایزوتوپ های اورانیم طبیعی تابعِ توجیه کننده رفتار الکترون و سطح انرژی آن در اتم تناسب بین شدت یک موج با مجذور دامنه آن حداکثر تعداد الکترونِ جای داده شده در یک لایه اصلی شیرین کننده ای با میزان 161 برابر شیرین تر …

Read More »

بررسی پایداری اکسید پلاتین در مجاورت هوا

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم جذب شده به طور سطحی اولین قند مصنوعی بررسی پایداری اکسید پلاتین در مجاورت هوا ترکیب اورانیم طبیعی ترکیباتی با اثرهای ویژه پدیدآورنده در تمام ماده البته به مقدار کم حالت فیزیکی آب با نوسانی بین چگالی کم و زیاد سیستم های سیرنشده شرایط انتقال انرژی در رفتار …

Read More »