دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس ترکیبات

ســــــــــؤإلــــــــــ تعداد نافلزات (غیرفلزات) موجود در جدول تناوبی خواص فیزیکی شبه فلزات دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس ترکیبات دلیل رد شدن نظریه مسلط در شیمیِ سده18th زمان پیدایش شیمی جدید طریقه قرارگرفتنِ عناصر در جدول تناوبی مندلیف فراوان ترین عنصر در جهان فرآیند تغییر ماده ای از فاز مایع …

Read More »

نوع مخلوط تشکیل دهنده ی محلول

ســــــــــؤإلــــــــــ نام دیگر شبه فلز علم مطالعه {اصول فیزیکی} با زمینه درک ساختار ماده و تبدیلات شیمیایی مفهوم فلز در نظریه سده18th انواع مخلوط مفهوم فلز طبق نظر برِزلیوس نام آیوپاک 2-وینیل پروپیونیک اسید ترکیبی با فرمول ساختاری 2(CH3CH2)-CO مفهوم نظریه VSEPR فرآیند تغییر ماده ای از فاز جامد به …

Read More »

مخلوطی کاملاً یکنواخت با ترکیب درصد متغیر

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس جدول اولیه عناصر انواع فازهای یک ماده بررسی امکان {تعیین دقیق} مکان الکترون بررسی واکنش تمامی فلزات گروه اولِ جدول با آب ترکیبی با فرمول ساختاری HO-C(=O)-CH(CH3)-CH=CH2 ذراتی با اسپین نیمه صحیح 2/1 = فرمیون‌ ها راهی برای قطع گروه های {غیرقابل قطع} از حلقه آروماتیک در مرحله …

Read More »

عامل مؤثر در خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس جدول امروزی عناصر اساس نظریه پیوند ظرفیت انواع عنصر از لحاظ {تعداد اتم} ترتیب پُرشدن اوربیتال ­ها تعداد فاز در کرِم ها تغییر گروه عاملیِ CH2(OH)-CH(OH)- حروف بکار نرفته در جدول تناوبی به عنوان سمبل عنصر دومین عنصر سبکِ جهان سیستمی پراکنده با دو فازِ {محلول آبی/مایع امتزاج …

Read More »

راه تعیین مکان یک ذره مثل الکترون

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون انواع جامدات بلوری اولین عنصر سبکِ جهان تعداد عناصر پایدار موجود در طبیعت تعداد فاز در پمادها تنها اتمی با زیرلایه­ های هم ­انرژی جزء تشکیل دهنده ماده ای دارای {قابلیت سوختن} طبق نظریه سده18th حالت عناصر موجود در طبیعت رابطه بین گسست …

Read More »