مهمترین ذرات زیراتمی

ســــــــــؤالــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت اساس جدول مندلیف بیان کننده خاصیت موجیِ الکترون پیوندهای سیرنشده ترتیب پُرشدن اوربیتال ­ها تعداد فاز در کرِم ها تعداد فلزات موجود در جدول تناوبی دومین عنصر فراوان در جهان طبقه بندی کننده عناصر به فلز/نافلز عنصری فاقد جلای فلزی قابلیت فلز مس Cu …

Read More »

تعداد فاز در مواد ناهمگن

ســــــــــؤالــــــــــ اجزاء مایعاتِ مخلوط با نقطه جوش پایین افزایش سرعت در واحد زمان انواع یون تعداد عناصر کشف شده زمان مندلیف تعداد فاز در مواد ناهمگن توصیف کننده اوربیتال دومین عنصر سبکِ جهان ظرفیت انجام کار عامل مؤثر در خواص فیزیکی/ شیمیایی عناصر فعال ترین فلزِ جدول تناوبی فلز قلیایی …

Read More »

نتیجه جذب تابش الکترومغناطیس توسط مولکول یا اتم

ســــــــــؤإلــــــــــ اعضای بزرگترِ الکل های مونوهیدریک ترکیب های آلی دارای یک یا چند گروه هیدروکسیلِ متصل به اتم های کربن ترکیباتی با فرمول RO-CO-CH2-CO-R’ ترکیبی با فرمول NH2-CO-CO-NH2 دلیل الکترون دهندگیِ گروه استر -O-COR متصل به حلقه آروماتیک فرآیند نشر بخشی از انرژی جذب شده به صورت تابش دارای طول …

Read More »

نقش مولکول تتراهیدرو فوران در واکنش های آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیبات آلی از دسته (R1)(R3)C(O)C(R2)(R4) ترکیباتی با فرمول R-CO-CR2-CO-R تنها اتمِ فاقد نوترون عامل جاذبه بین مولکول ‌ها عناصر در حالت مایع در دمای اتاق (25 درجه) فرآیندی شامل تغییر ماده ای از فاز گاز به جامد فلزات سبکِ جدول تناوبی کاربرد پدیده فلوئورسانس الکل های بدست آمده از …

Read More »

نوع طبقه بندی الکل ها توسط انحلال پذیری

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید چرب موجود در شی باتِر با مقدار 2 تا 9 درصد اعضای کوچکترِ الکل های مونوهیدریک ترکیباتی با فرمول Ar-O-R ترکیبی از خانواده فلاونوئیدها شامل 3 حلقه و 5 گروه هیدروکسیل جرم ذره ای 1836 برابرِ جرم الکترون رابطه بین انرژی و طول موج یک تابش فرآیندی شامل …

Read More »