واکنشگر مناسب برای اکسید کردن پیوند دوگانه کربن-کربن

ســــــــــؤإلــــــــــ احیاء کننده ای حساس به رطوبت و کربن دی اکسید CO2 استقرار کننده ی مفهوم بویل از {عنصر شیمیایی} بار ذره در تابش بتا تعداد دوره یا تناوب در جدول تناوبی سبکترین عنصر گروه دومِ جدول تناوبی شماره عناصرِ مشابه در قانون هشت تایی صاحب باورِ قابلیت تغییر اتم …

Read More »

اولین عنصر ساخته شده در راکتور هسته ای

ســــــــــؤإلــــــــــ اتفاقِ بعد از باز شدن حلقه اپوکسید اجزای اجسامی با قابلیت ترکیب فوری و تجزیه آن اجسام به این اجزا از نظر رابرت بویل اولین عنصر ساخته شده در راکتور هسته ای بار ذره در تابش آلفا ترکیبی با فرمول ساختاری CH3-C6H4-SO3– تعداد گروه در جدول تناوبی توضیح دهنده …

Read More »

نامگذاری دو اکسيژن درون حلقه بی سیکلو

ســــــــــؤإلــــــــــ احیاء کننده ای با قابلیت احیاء هر گروه بدون گزینش پذیری اشکال نظریه پیوند ظرفیت ترکیبی با فرمول ساختاری CH3-CH2-COOH تعداد شبه فلزات موجود در جدول تناوبی دومین عنصر فراوان در پوسته زمین راه باز شدن حلقه اپوکسید راه تکرار شدنِ خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر به صورت تناوبی …

Read More »

تعداد عناصر مشخص شده توسط آنتوان لاووازیه

ســــــــــؤإلــــــــــ اولین عنصر فراوان در پوسته زمین/آب و هوا پیوندهای سیرشده ترکیبی با فرمول ساختاری CH3-C6H4-SO2Cl ترکیبی با فرمول ساختاری CH3CO2OH ترکیبی با فرمول شیمیایی SnCl4 تعداد عناصر مشخص شده توسط آنتوان لاووازیه دلیل شبیه بودنِ خواص شیمیایی عناصر هم گروه با یکدیگر راه جداکردن گروه هیدروکسیل از یک ترکیب …

Read More »

ترکیبات بوجود آمده در اثر واکنش های افزایشی

ســــــــــؤإلــــــــــ پیوندهای سیرنشده ترکیبات بوجود آمده در اثر واکنش های افزایشی ترکیباتی متشکل از تنها کربن C و هیدروژن H تعداد فلزات موجود در جدول تناوبی حدود عناصر تشکیل شده در ساختار میلیون ها موجود زنده خواص شیمیایی شبه فلزات دلیل ایجاد جاذبه الکتروستاتیک بین مولکول های [غیرقطبی] دلیل سهم …

Read More »