ذرات تشکیل دهنده پرتو نور

ســــــــــؤالــــــــــ بالاترین ترین چگالی در میان فلزات بخش های تشکیل دهنده اتم پایداری پلیمر ABS در دمای بالا پایه سوپرآلیاژِ هَستِلوی تعیین ترکیب اتمیِ ماده خالص خصلت های الکترون خواص شیمیایی شبه فلزات دومین عنصر فراوان در پوسته زمین ذرات تشکیل دهنده پرتو نور شروع نامگذاریِ ترکیبات بی سیکلو طبقه …

Read More »

راه باز شدن حلقه اپوکسید

ســــــــــؤالــــــــــ انواع عنصر از لحاظ تعداد اتم ایزوتوپ فراوان کربن C آخرین لایه الکترونی در اتم بیشترین ماده آلی دور ریخته شده ترکیباتی با فرمول ”R-SO2-NR’R جهت گیری اوربیتال در فضا حداکثر الکترون  موجود در یک اوربیتال خاصیت اسید لوویس خواص پیوند پای آلکِن ها دسته بندی انواع مواد ذرات …

Read More »

میزان فرکانس تابش پرانرژی

ســــــــــؤالــــــــــ احتمال صفر شدنِ الکترون دور از هسته بار ذره در تابش گاما پیوندِ جفت الکترون ترکیبات فعال سطحی در شوینده ترکیبی با فرمول RCO3H سورفکتانت نمک سدیمِ ارگانوسولفات عددی بیانگر نوع اتم عنصری با جلای خاص فرمول SDS کاشف اتم ماده مربوط به ALS معادله ای شامل تابع موجی …

Read More »

مبنای سنجش جرم اتمها توسط دالتون

ســــــــــؤالــــــــــ اَعمال جداسازی مخلوط همگن/ناهمگن تعداد عناصر موجود در جدول تناوبی تعداد فاز در مواد همگن جرمِ یک مول اتم بر حسب گرم خواص نافلزی دوره از چپ به راست روش گسستِ پی در پی ترکیب آلی ساده ترین اتم با ١ پروتون  و ١ الکترون سینتُنِ کربنِ حامل گروه …

Read More »

تنها اتم پایدار فاقد نوترون

ســــــــــؤالــــــــــ ارائه دهنده قانون هشت تایی اساس نظریه پیوند ظرفیت انواع مواد خالص بار ذره در تابش آلفا بررسی ترکیب بودنِ همه مولکول ها تعداد شبه فلزاتِ جدول تناوبی تنها اتمِ پایدار فاقد نوترون شدت جداشدن هیدروژنِ اسیدی قابلیت رسانایی ِگرمایی فلزات گروه سولفینیل مفهوم الکتروفیل مفهوم بی سیکلو مولکولی …

Read More »