دلیل آزادی کمتر الکترون پای حلقه

ســــــــــؤالــــــــــ پلیمری با کد شناسایی 3 تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر تفاوت ایزوتوپ ها دلیل آزادی کمترِ الکترون پایِ حلقه ذرات تشکیل دهنده جامد فلزی رابطه شدّت هر موج با مجذور دامنه آن شیمیِ تمامی عناصر بجز کربن C صاحب مدل منظومه ای اتم عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین فراوان …

Read More »

ساختار کربوهیدرات ها

ســــــــــؤالــــــــــ انرژی الکترون از نظر شرودینگر پلیمر خطی متشکل از واحدهای گلوکز پلیمری با کد شناسایی 2 تنها اختلاف الکترون و پوزیترون ساختار کربوهیدرات ها فراوان ترین قند موجود در طبیعت گروه -CHC=O محصولِ واکنش اتیلن + گاز کلر/برم مفهوم کوانتیده میدان ایجاد شده دورِ الکترون میزان رسانایی گرمایی شبه …

Read More »

معیار مقایسه جرم مولی

ســــــــــؤالــــــــــ اساس مکانیک کوانتومی تنها اتمی با زیرلایه های هم انرژی ذرات تشکیل دهنده جامد مولکولی عوامل مؤثر در چگالی فراوان ترین عنصر در جهان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی کاشف نوترون گروه ایزوتیوسیانات مدل اتمی اِروین شرودینگر معیار مقایسه جرم مولی مفهوم PET مولکولی دارای اوربیتال خالی میزان شکل …

Read More »

قابلیت چکش خواری فلزات

ســــــــــؤالــــــــــ اساس معادله شرودینگر اولین ذره زیر اتمی شناخته شده پلیمری با کد شناسایی 1 تغییراتی با عدم تولید جزء شیمیایی جدید تنها راه خالص شدن اتانول در صنعت جرم یک مول از هر ترکیب دستگاه تعیین کننده جرم اتمی ذرات بنیادی بر اساس ترکیبات شکلِ نور فرم جامدِ عنصری …

Read More »

قطبی ترین ترکیبات آلی

ســــــــــؤالــــــــــ اساس جدول امروزی عناصر اندازه میکرو مولکول ها انواع مواد مخلوط ترکیبات آلیِ فاقد پیوند پای جرم مولیِ یک مول از مولکول خواص فیزیکی شبه فلزات رنگ فلز سزیم Cs صاحب تئوری مکانیک کوانتومی علامت انرژی مصرف شده قطبی ترین ترکیبات آلی کاشف پروتون گروه آمید میزان چگالی پلی …

Read More »