دستگاه شناسایی نوع ترکیبات آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع غلظت درصدی آلوتروپی از کربن با ساختاری متفاوت از گرافِن بررسی پایداری رادیکال متیل .CH3 بررسی تأثیر تجمع بار در پایداری یک ترکیب پیمانه ای از کمّیت ماده ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آلکان های حلقوی تعداد الکترون در هر قطره آب جنس پل نمکی چگالی متان …

Read More »

نوع گروه بکار رفته در بسپارش رادیکالی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع تِرپِن ها از نظر ساختاری ایزومرهای یک مولکول با فرمول C4H8O4 آزمایشات لازم برای آب معدنی آلوتروپ های رایج فسفر آلوتروپی از کربن با ساختاری مشابه گرافِن آلومینوسلیکات های حاوی شبکه های (Si,Al)nO2n آمین درجه 1 بخش خوردگیِ اسید بررسی تغییرات در وزن یک جسم تناسب جرم و …

Read More »

انواع نانولوله کربنی

ســــــــــؤإلــــــــــ اکسید کننده قوی با فرمول R2O2 انحلال پذیریِ هیدروکسیدهای Sr2+ انواع غلظت انواع نانولوله کربنی ایزوتوپ های مورد استفاده به منظور نشاندار کردن ایزومر تیمول ایزومرهای یک مولکول با فرمول C6H12O6 بررسی تغییرات در جرم یک جسم بسپارهای حاصل از بسپارش رادیکالیِ CH2=CH-CHO پیشنهاد دهنده قانون نسبت های مشخص …

Read More »

کم چگال ترین عناصر جدول تناوبی

ســــــــــؤإلــــــــــ اکسیدهای نیتروژن انحلال پذیری آمونیوم فسفات (NH4)2PO4 در آب انواع سورفکتانت ترکیب اسید چربِ امگا 9 ترکیبی با فرمول CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH ترکیبی با فرمول HO(O=)C–(CH2)7CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)4-CH3 تغییرات غلظت واکنش دهنده و محصول با پیشرفت واکنش شیمیایی خواص اندازه گیری شده در طی انجام یک واکنش سرعت اولیه هر واکنش در اوایل …

Read More »

ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید سیرنشده بدست آمده از حذف آب از سیتریک اسید توسط سولفوریک اسیدِ 50% اکسید کننده قوی با فرمول NO3– انحلال پذیری آمونیوم کربنات (NH4)2CO3 در آب انواع نانو مواد بر اساس مورفولوژی انواع نیروهای وان دروالس ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن آلکالوئیدی بسیار سمّی استخراج شده از گیاه تاج …

Read More »