یون موجود در محلول آبیِ اسیدها

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی انواع نانولوله‌های کربنی… ؟ میزان سمّیت هیدرازین… ؟ نوعی خاصیت نورتابی… ؟ دلیل تشکیل پیوند… ؟ سطح انرژیِ ناپایدار… ؟ اتانولِ نسل دوم… ؟ نوع اتم‌های آنیونِ تک اتمی… ؟ کانی اصلیِ تولید زیرکونیم Zr… ؟ نتیجه‌ی کاهش چگالی e بین دو هسته… ؟ کاربردهای اتانول… ؟ …

Read More »

واکنش‌دهنده‌ترین فلز نجیب

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی آزمونی در تعیین ساختار ترکیب آلی… ؟ مکان قرارگیریِ الکترون‌ها در اربیتال مولکولی… ؟ اسید معدنی در نقش کاتالیزور… ؟ محصولِ واکنش ZnO و H2SO4… ؟ سطح انرژیِ پایدار… ؟ ترکیب دیواره‌ی داخلیِ TV… ؟ نوع طبقه‌ی آلکن‌ها توسط انحلال‌پذیری… ؟ آرایشی مهم و متدوال در مولکول‌ها… …

Read More »

ماده‌ی اصلی روغن زنجبیل

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی اجزای اصلی رنگ… ؟ نمونه‌ای از مواد فرومغناطیس… ؟ دلیل تشکیل پیوند در V.B… ؟ تبدیل کننده‌ی گلوکوز به اتانول… ؟ فلزی شبیه پلاتین از لحاظ خواص مکانیکی… ؟ نمونه‌ای از محمل غیرفرار… ؟ چگونگیِ ترکیب امواج… ؟ ماده‌ی اصلیِ روغن زنجبیل… ؟ ساده‌ترین الگو در بحث …

Read More »

الگویی واحد در مباحث ساختاری

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی انواع همپوشانیِ دو اربیتال اتمی… ؟ نوع طبقه‌ی متیل کتون‌ها توسط انحلال‌پذیری… ؟ وزنِ دو جسم با جرمِ مساوی… ؟ ابعاد ریزتر از نانومتر… ؟ قرارگیریِ محورهای سه اربیتال sp2… ؟ تجربه‌های صنعت‌گران در مصر باستان… ؟ نام گروه عاملی SO3H… ؟ آنزیم موجود در مخمر… ؟ …

Read More »

سبک‌ترین عنصر جدول مندلیف

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی اساس کارِ لاووازیه… ؟ نظریه‌های اتمیِ قرن ٥ قبل م… ؟ نسبت وزنِ جسم با جاذبه‌ی گرانشیِ زمین… ؟ حاصلِ شواهد تجربی از نظر بویل… ؟ اسید بکار رفته در تبدیل سلولوز به گلوکوز… ؟ قانونِ ثابت ماندنِ جرم مواد در واکنش… ؟ فلز در نظریه‌ی فلوژیستون… …

Read More »