فلزی ایده آل در سیم های برق

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اساس مکانیک کوانتومی اغلب مواد موجود در زندگی تعداد ستون جدول تناوبی عناصر علمِ تجزیه و تحلیل جهان از منظر اتمی عنصری با خاصیت ضدعفونی کردن آب فلزی ایده آل در سیم های برق کاشف نوترون کلوئید تهیه شده توسط مایکل فارادی گروه ایزوتیوسیانات محصول واکنش گاز نیتروژن …

Read More »

ذرات پدید آمده در مهبانگ

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی ارائه دهنده واژه کلوئید در برخی مواد اندازه ذرات موجود در محلول بخش آب گریزِ صابون بخش بزرگی از مولكول چربی ترکیب Cl3CCH(OH)2 ترکیبی با فرمول C8H18 حلالِ مواد ناقطبی خواص پیوند پای آلکِن ها ذرات پدید آمده در مهبانگ راه پایدار کردنِ مخلوط آب و روغن علامت …

Read More »

قسمت چربی دوست صابون

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــد اندازه ذرات موجود در کلوئید انفجاری مهیب در سرآغاز کیهان پاک کننده مناسب لکه های شیرینی جرم مولی در اِستر بلند زنجیر سورفکتانت نمک سدیمِ ارگانوسولفات سینتُنِ کربنِ حامل گروه ترک کننده طراح اصل طرد پائولی فراوان ترین عنصر در سیاره زمین فرمول سدیم هیدروکسید قسمتِ چربی دوست …

Read More »

نوع مولکول های موجود در عسل

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــد انواع مواد تشکیل دهنده هر چیز بیان کننده خاصیت موجیِ الکترون پیوند ایجاد شده بین مولکول های قطبی تعداد فاز در کرِم ها جامدی زرد رنگ موجود در دهانه آتشفشان زنجیر کربنی در کربوکسیلیک اسیدها طبقه بندیِ عناصر ظرفیت انجام کار فراوان ترین مونوساکارید فرمول نمک خوراکی کارخانه …

Read More »

اساس عملکرد مواد شوینده

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتحادیه بین المللی شیمی محض/ کاربردی اساسِ عملکرد مواد شوینده ترکیبِ موجود در ضدیخ ترکيبی با فرمول CCl4 چیزی دارای جرم و اِشغال کننده فضا حالت توزیع عنصرها در جهان هستی حلالِ چربی­ ها با نماد bz دمای سطح خورشید رابطه آلبرت اینشتین روش تهیه اسانس شیمیِ ترکیبات …

Read More »