روغن ها و چربی های حیوانی بکار رفته در تهیه صابون

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید تولید شده در طی فرآیند تولید الکل اسیدهای ویژه صابون آنالیزهای شیمیایی مورد نیاز در تعیین کیفیت الکل و بهینه سازیِ مراحل مختلف تولید تعداد کربن ها در آمین های زنجیریِ گروه B انحلال پذیری تکنیک بکار رفته برای شناسایی و تخمین محتوای فیتوشیمیایی گیاهان دارویی جرم یک …

Read More »

تنها الکل با خاصیت اسیدی بیشتر از آب

ســــــــــؤإلــــــــــ اثر افزایش تعداد فرم های رزونانسی بر سطح انرژی یون و یا رادیکال بررسی انرژی اربیتال های اتمی ترکیب شده در فرایند هیبرید شدن بزرگترین بخش جدول تناوبی پلیمری دارای دو گروه متیل -CH3 متصل به هر اتم سیلیسیم Si در ساختار آن ترکیباتی با فرمول Ar-SO3H تعداد ذره …

Read More »

ترکیباتی با نام پلی ارگانوسیلوکسان ها

ســــــــــؤإلــــــــــ اثر افزایش تعداد فرم های رزونانسی بر میزان پایداری ترمودینامیکی اکسیدی در مقیاس نانو با خواص ضدباکتری پلیمرهای معدنی دارای پیوندهای O-Si-O در زنجیره اصلی به جای اتم های کربن ترکیباتی با نام پلی ارگانوسیلوکسان ها تعداد اربیتال های هیبریدی تشکیل شده از هم آمیختگی دو اربیتال اتمی s, …

Read More »

مواد شیمیایی طبیعی موجود در گیاهان

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال مؤثر در محکم تر و مقاوم تر شدن پیوندهای C-H و C-C اندازه‌گیریِ مربوط به واحد ثانیه s پیوند تشکیل شده از همپوشانی اربیتال های p از پهلو ترکیباتی با فرمول R-SO2-OH تعداد اربیتال های هیبریدی تشکیل شده از هم آمیختگی سه اربیتال اتمی s, px, py تکنیک …

Read More »

نظریه ای مربوط به توجیه ماهیت پیوند

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال مؤثر در الکترونگاتیوتر شدنِ اتم های کربن اربیتال های هیبریدی جهت گرفته در یک صفحه با زاویه 180 درجه بار قراردادی اتم های اکسیژن در اوزون ترکیباتی با فرمول R-C≡N ترکیبی با ساختار مولکولیِ زاویه ای بین سه اتم اکسیژن O-O=O تعداد اربیتال های هیبریدی تشکیل شده از …

Read More »