نام گلوکز حاوی اتم پرتوزا

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی دستگاه شناسایی عنصرها در فضا دلیل پراکندگی عناصر ستاره در فضا دلیل نشر پرتو از یک ماده ذرات زیراتمی با جرم نسبی 1 رادیوایزوتوپِ تصویربرداری گردش خون راه تعیین جنس ستاره ها و سیارات راه سنجش میزان پایداری ایزوتوپ رنگ شعله فلز لیتیم Li و ترکیبات آن روابط …

Read More »

طول موج های نشر شده

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی بخش قابل دیدِ پرتوهای الکترومغناطیسی پرتوهای جذب شده در دماسنج فروسرخ تنمها اتمی دارای یک الکترون و پروتون جرم یک مول ذره بر حسب گرم رابطه بین انرژی و طول موجِ پرتو راه تشخیص عنصر فلزی راه تعیین میزان دمای ستاره و سیاره رنگ شعله فلز سدیم Na …

Read More »

دمای سحابی بومرنگ

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی تعداد عامل تبدیل برای هر هم ارزی تعداد عناصر ساختگی دقت ترازوی زرگری دمای سحابی بومرنگ راه تبدیل کمیت ها به هم سومین عنصر فراوان در سیاره زمین طیف وابسته به الکترون های مداری عدد بسیار بزرگ با نماد NA کاشف پوزیترون کانی بکار رفته برای استخراج رادیم …

Read More »

تنها اختلاف الکترون و پوزیترون

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی تعیین کننده موقعیت عنصر در جدول تنها اختلاف الکترون و پوزیترون جرم نشان داده شده در جدول دستگاه اندازه گیری دقیق جرم اتم ها دقت باسکول های تُنی دمای سطح خورشید ذرات زیراتمی با جرم نسبی 0 ذره اتمی با وزن …

Read More »

خاصیت موجود در پسماند راکتور اتمی

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اساس چیدمان عناصر جدول ایزوتوپی از رادیم با کمترین فعالیت تعداد دوره های جدول تناوبی تعداد عناصر یافت شده در طبیعت تعداد کل ذراتِ پروتون + نوترون توده کوچک ولی سنگین ِداخلی اتم خاصیت موجود در پسماند راکتور اتمی خاصیت وابسته به الکترون های مداری دانشمند مؤثر در …

Read More »