نظریه ای با عدم توانایی در مشخص کردن ماهیت پیوند

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید مورد استفاده در پلاستیک های مخصوص وینیل و اوره تان اصطلاح بکار رفته برای مشخص ساختن تغییر انرژی آزاد در هنگام واکنش پلی سولفون های مورد استفاده به صورت صنعتی ترکیب آلی بدست آمده از اکسایش سیکلوهگزان با هوا روشی برای خالص کردنِ ماکرومولکول های طبیعی به ویژه …

Read More »

گازهایی دارای لایه الکترونی ظرفیت کامل

ســــــــــؤإلــــــــــ اسید بدست آمده از اکسایش سیکلوهگزانول با نیتریک اسید یا هوا آلومینوسیلیکات های حاوی شبکه های n(Si, Al) O2n دارای بار منفیِ موازنه شده توسط کاتیون های موجود در حفره های آنها بررسی گستردگی سطح تماس مولکول های گاز یا مایع با سطح متخلخل پراکندگی ذرات بسیار ریز جامد با …

Read More »

نوع کاتالیزور بکار رفته در واکنش تولید استر

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=3 اساس نظریه پیوند ظرفیت اسید موجود در شربت چغندر قند با فرمول HOOC(CH2)4COOH آلکان هایی دارای هالوژن بیشترین هیدروکربن موجود در گاز طبیعی با بیش از 90 % ترکیبی با فرمول C6H10-OH ترکیبی با فرمول H2C=CH-C≡N ساختار گاز هیدروژن سولفید H2S عمده ترین مصرف آدیپیک …

Read More »

مهمترین ماده از ترکیبات پر انرژی با نقش بنیادی در بیوسنتز

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال های d مناسب برای تشکیل اربیتال هیبریدی اسید معدنی در نقش کاتالیزور اندازه‌گیریِ مربوط به واحد کیلوگرم kg پلیمری با واحد تکراری [-O-C6H5-C(CH3)2-C6H5-O-CO-]n ترکیباتی با فرمول R-CHO ترکیبی با فرمول CH3-COOH دلیل بوی بسیاری از گل ها و میوه ها راه ایجاد تغییراتی در مقاومت گرمایی، سِفتی و… …

Read More »

جایگزینی برتر برای پلی کربنات‌ ها

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=2 اولین پلاستیک ‌های گرمانرم با مقاومت حرارتی بیش از 150 درجه سانتیگراد بررسی سطح انرژی اربیتال های محوری و بین محوریِ d پلیمرهایی با قابلیت ذوب شدن در اثر افزایش دما بدون تغییر شیمیایی پلیمرهایی حاوی مقادیر جزئی آریل-SO2– آریل ترکیباتی اغلب فرار و معطر …

Read More »