مواد شیمیایی طبیعی موجود در گیاهان

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال مؤثر در محکم تر و مقاوم تر شدن پیوندهای C-H و C-C اندازه‌گیریِ مربوط به واحد ثانیه s پیوند تشکیل شده از همپوشانی اربیتال های p از پهلو ترکیباتی با فرمول R-SO2-OH تعداد اربیتال های هیبریدی تشکیل شده از هم آمیختگی سه اربیتال اتمی s, px, py تکنیک …

Read More »

نظریه ای مربوط به توجیه ماهیت پیوند

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال مؤثر در الکترونگاتیوتر شدنِ اتم های کربن اربیتال های هیبریدی جهت گرفته در یک صفحه با زاویه 180 درجه بار قراردادی اتم های اکسیژن در اوزون ترکیباتی با فرمول R-C≡N ترکیبی با ساختار مولکولیِ زاویه ای بین سه اتم اکسیژن O-O=O تعداد اربیتال های هیبریدی تشکیل شده از …

Read More »

نوع پیوند کووالانسی بین دو عنصر مختلف

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال های هیبریدی جهت گرفته در یک صفحه با زاویه 120 درجه بررسی میزان پایداری تجمع بار در ترکیبات پیوند تشکیل شده از همپوشانی اربیتال های هیبریدیِ سر به سر ترتیب واکنش پذیری گروه اولِ جدول تناوبی از بالا به پایین ترکیب ارگانوسولفور از فرم R-SH ترکیبات شیمیاییِ تولید …

Read More »

هدف بوجود آمدن نظریه هیبریداسیون

ســــــــــؤإلــــــــــ اتمِ مربوط به بار منفی در آنیون سیانید -CN اندازه تمایل اتم برای جذب الکترون در یک مولکول پایدار اندازه‌گیریِ مربوط به واحد متر m پیشنهاد دهنده چهاروجهی بودن اتم کربن در سال 1874 ترکیباتی با فرمول R-CO-R’ ترکیبی با فرمول H2C=CH-CH=CH2 ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آروماتیک …

Read More »

هیدروکربن های موجود در گاز طبیعی با مقدار کم

ســــــــــؤإلــــــــــ اجزاء مصالح دانه ای بتن اصطلاحِ میزان حقیقی تمایل واکنش برای انجام شدن آمیزه ای از دو پلی ساکاریدِ آگاروز و آگاروپکتین بار مثبت یا منفی قرارداد شده برای یک اتم در یک ترکیب پایدارکننده ی حالت امولسیونی در صنایع غذایی پلی ساکاریدی با واحد تکراری 3،6-انیدرو-L-گالاکتوز و D-گالاکتوز …

Read More »