نام دیگر آلیفاتیک استیلنی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال تعداد فاز در کرِم ها گاز مرداب کاربرد ملغمه روی نام دیگرِ آلیفاتیک استیلنی وسیله ای برای سنجش های حجمی ممان دوقطبیِ یک مولکول غیرقطبی تئوری اُربیتال مولکولی نام لایه ظرفیتِ 8 اکترونی هدف بار قراردادی گروهی با شمار خاص در قندها بیان کننده خاصیت موجیِ الکترون …

Read More »

ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال علمِ تجزیه و تحلیل جهان از منظر اتمی زنجیر کربنی در کربوکسیلیک اسیدها یکی از ترکیبات گاز طبیعی با 5% محلول جامدِ Hg-Zn نوع هدایت کنندگی NO2 در آروماتیک نام دیگر گلیسِرین نام دیگرِ آلیفاتیک وینیل کلوئید تهیه شده توسط مایکل فارادی محصول واکنش گاز نیتروژن و …

Read More »

فلزی ایده آل در سیم های برق

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال دلیل تجمع متان در سطوح آبیِ مرداب حالت توزیع عنصرها در جهان هستی عامل جاذبه بین مولکول ­ها ترکیبِ زاج سفید هیبریدِ تمام اتم های C در آلکان نتیجه واکنش آهن با اکسیژن نمونه های از پلیمر خطی نوع ساختار سلولز واکنشگری دارای بار جزئی منفی جامدی …

Read More »

بیشترین بهره برداری از آلکان ها

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال راه توجیه پدیده های شیمیایی و ساختاری چگالی پلیمر اکسترود شده در فشار کم ساختار آلیفاتیک ها بیشترین بهره برداری از آلکان ها یکی از ترکیبات گاز طبیعی با 15% تئوری پیوند ظرفیت اندازه تمایل اتم در جذب e آرایش الکترونیِ 3s2 آخرین مرحله تجزیه بی هوازیِ …

Read More »

پلیمری با چسبندگی عالی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال انواع پلی‌اتیلن هیدروکربن هایی با فرمول CnH2n+2 نتیجه تابش نور بر یک سطح سیاه جهت جریان مایع جذب کننده در ستون نام پیپت با سرپوش لاستیکی چگالی پلیمر اکسترود شده در فشار بسیار بالا پلیمری با چسبندگی عالی ساختار آروماتیک ها شرط ضایعات مواد شیمیایی قبل از …

Read More »