نوع عناصر تشکیل دهنده استیلیدهای پیچیده

ســــــــــؤإلــــــــــ انحلال پذیریِ هیدروکسیدهای عناصر IA ترکیب شش ضلعی آروماتیک حاوی یک N در حلقه ترکیبی با فرمول CO(NH₂)₂ سورفکتانت آنیونی با کاربرد کف ‌زایی خوب و سبک در محصولات بهداشتی سر و بدن شکل املاح معدنیِ موجود در آب نوشیدنی تصفیه شده قسمت بازِ بازوی لوله U شکل محتوی …

Read More »

ترکیبی جایگزین بنزن در واکنش اتانوئیل دار کردن

ســــــــــؤإلــــــــــ آب حاصل فرآیند یون زدایی بررسی امکان طبقه بندی ترکیبات یونی بر اساس انحلال پذیری شان در آب ترکیبات کاملاً نامحلول در آب ترکیبی جایگزین بنزن در واکنش اتانوئیل دار کردن دستگاهی شامل لوله U شکل محتوی جیوه Hg شرایط دما در طبقه بندی مواد در انحلال پذیری کربنی …

Read More »

عملکرد حلال با نقش پروتون پذیری

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیبی با فرمول HO-CH2CH2-OH حالت عمده ی الکترولیت های ضعیف در محلول های آبی حالت واکنش های سریع حلالِ سلولوز اترها شکل عمومیِ واکنش جانشینی عملکرد حلال با نقش پروتون پذیری الکلی با اتصال گروه هیدروکسیل آن به کربن درجه 3 گونه مواد واکنش دهنده در حالت خالص محلولی …

Read More »

نوع الکل قابل شناسایی با تست لوکاس

ســــــــــؤإلــــــــــ ارتفاع جیوه ی لوله هواسنج در سطح دریا و دمای صفر درجه سانتیگراد بررسی وجود گشتاور دوقطبی در مولکول چهاروجهیِ متان CH4 ترکیب بدست آمده از اثر پرمنگنات پتاسیم KMnO4 بر روی اَستوفِنون ترکیباتی با توانایی تشکیل یون هیدروژن در آب ترکیباتی محلول در آب و اتر (دی اتیل …

Read More »

امکان برخورد همزمان بیش از 2 مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ اکسید کننده قوی با فرمول ClO4– امکان برخورد همزمانِ بیش از 2 مولکول بررسی حلالیت R-Cl در آب بررسی میزان فشار جو در روزها و محل های مختلف بررسی ویژگی امتزاج پذیریِ اجزای محلول های جامد ترکیبی با فرمول CH3CO-O-COCH3 ترکیبی با فرمول HO2CCºCCO2H جهت انتهای منفیِ هر دوقطبی …

Read More »