دومین عنصر فراوان در سیاره زمین

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد اتمیِ بیان شده در اکثر اوقات اتم های تشکیل دهنده آنیون تک اتمی از ویتامین  B3 با مخفف NAM اساس بیانِ شکل مولکول/یون استرهای گلیسِرین استفاده اصلی سلولز در صنعت پیوندِ بین مونومرهای زنجیر پلیمری تعداد شاخه های اصلی علم شیمی تعداد گروه در جدول تناوبی تعیین کننده …

Read More »

فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری

ســــــــــؤالــــــــــ پایین ترین چگالی در میان فلزات پلیمر سخت با شفافیتی بالا تعداد عناصر پایدار موجود در طبیعت ذرات تشکیل دهنده جامد کووالانسی سبکترین عنصر گروه دومِ جدول تناوبی سهم s در اوربیتال هیبریدی sp2 فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری الکترون های آزاد در دادن الکترون گروه عاملیِ آلکین …

Read More »

ایزوتوپ کربن با خاصیت پرتوزایی

ســــــــــؤالــــــــــ ایزوتوپ کربن با خاصیت پرتوزایی پرتوهایی شبیه به پرتوهای ایکس پلی ساکاریدی با فرمول (C6H10O5)n ترتیب انرژی لایه ­های فرعی ترکیبات آلی از دسته R1-C≡C-R2 تعداد عناصر یافت شده در طبیعت جنبش مولکول ‌های یک ماده گازی جنسِ پیوند کووالانسی چگالی الکل در مخلوط آب + الکلِ بیشتر راه …

Read More »

دلیل آزادی کمتر الکترون پای حلقه

ســــــــــؤالــــــــــ پلیمری با کد شناسایی 3 تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر تفاوت ایزوتوپ ها دلیل آزادی کمترِ الکترون پایِ حلقه ذرات تشکیل دهنده جامد فلزی رابطه شدّت هر موج با مجذور دامنه آن شیمیِ تمامی عناصر بجز کربن C صاحب مدل منظومه ای اتم عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین فراوان …

Read More »

ساختار کربوهیدرات ها

ســــــــــؤالــــــــــ انرژی الکترون از نظر شرودینگر پلیمر خطی متشکل از واحدهای گلوکز پلیمری با کد شناسایی 2 تنها اختلاف الکترون و پوزیترون ساختار کربوهیدرات ها فراوان ترین قند موجود در طبیعت گروه -CHC=O محصولِ واکنش اتیلن + گاز کلر/برم مفهوم کوانتیده میدان ایجاد شده دورِ الکترون میزان رسانایی گرمایی شبه …

Read More »