انفجاری مهیب در سرآغاز کیهان

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اولین ذره زیر اتمی شناخته شده اِشکال V.B درباره پیوند ترکیبات آلی از دسته R-CO-NH2 پیوندهای سیرشده تابشی با جرمی تقریباً چهار برابرِ پروتون بار قراردادی اتم ها در CN- هدف نظریه هیبریداسیون نوع مولکول های موجود در عسل نام گروه عاملیِ CHO واحد کوانتومی انفجاری مهیب …

Read More »

شرایط اتم از لحاظ بار الکتریکی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال نوع پیوند کووالانسی میان دو عنصر یکسان همخوانیِ یک مدل با جدول ژانت فرمول نمک خوراکی نوع واکنش های انجام شده در خورشید یک گروه ترک کننده بد نوعی ارتعاشات کششی با فرکانس بالاتر پیوندِ جفت الکترون ترکیباتی با حداقل یک پیوند دوگانه معنی ایزومری احیاء کننده …

Read More »

اسید معدنی در نقش کاتالیزور

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال مبنای جدول تناوبی امروزی مطرح کننده قاعده هوند مفهوم فلوژیستون احتمال صفر شدنِ الکترون دور از هسته ماده مربوط به SLES نام گروه عاملی CN کاهش دهنده کشش سطحی نمک سدیمِ 12 کربنیِ ارگانوسولفات میزان استحکام کششیِ پلیمر ABS مفهوم الکتروفیل نوع هدایت کنندگی گروه عاملی OH …

Read More »

دلیل سرخی یاقوت

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اِشکال V.B درباره شکل مولکول مفهومی در کنار بار قراردادی فرمول سولفوریک اسید فلز براق و سرخ رنگ در سیم کشی ساختمان کارخانه تولید عنصرها در فضا گازهای دو اتمی مهم در هوای پاک مخلوطی از اسید چرب و اِستر بلند زنجیر قدرت پاک کنندگی صابون در …

Read More »

نوعی موج منتشر شده در فضا

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال نظریه ساختار مولکولی بسیار مترقی ساختاری برگرفته از تئوری پیوند ظرفیت راه مفیدِ تعیین ساختار ترکیب آلی ترکيبی با فرمول CCl4 حلالِ چربی­ ها با نماد bz مفهوم طیف IR نوعی موجِ منتشر شده در فضا ماهیت هسته ها دمای سطح خورشید حرکت نوسانیِ اتم های مولکول …

Read More »