اندازه قطر مولکول آب به نانو

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس حدس و گمان در مکانیسم واکنش ها انحلال پذیری آمونیوم سولفید (NH4)2S در آب اندازه قطر مولکول آب به نانو انواع برهم کنش های قویِ بین مولکولی توضیح تفضیلیِ مسیر انجام واکنش بر مبنای رفتار اتم ها، مولکول ها و یون ها راه کاهش فیتیک اسید موجود در …

Read More »

رقیب گرافن در کاربردهای صنعتی

ســــــــــؤإلــــــــــ اکسید کننده قوی با فرمول MnO4– امولسیون ‌کننده ی مواد چسبنده اندازه قطر ذرات میکروپلاستیک موجود در محیط زیست انواع اسید خاصیت ترکیبات تشکیل دهنده یون BrF2+در محلول راه ایمنی از نشستِ گاز نفتی مایع رقیبِ گرافن در کاربردهای صنعتی سبک ترین ماده در جهان سخت ترین موم طبیعی …

Read More »

دلیل وجود نیروهای لاندن بین مولکول های قطبی

ســــــــــؤإلــــــــــ انحلال پذیریِ اسیدهای معمولی معدنی در آب ترکیبات موجود در لجن شستشوی با اسید ترکیبی با فرمول N(CH2CH2OH)3 خاصیت ترکیبات در آب با تشکیل یون هیدروکسیل OH– دلیل وجود نیروهای لاندن بین مولکول های قطبی رنگینه هایی با یک گروه آروماتیکِ رنگساز و گروه معمولاً SO3H شرایط اضافه کردنِ …

Read More »

تولید کننده رنگ های متفاوت در محلول اسیدی یا بازی

ســــــــــؤإلــــــــــ انحلال پذیریِ هیدروکسید Ba2+ بررسی پایداری پروتون آزاد ترکیباتی محلول در آب و اتر (دی اتیل اتر) با pH بازی ترکیبی با فرمول CH3CH(OH)CH2OH تولید کننده رنگ های متفاوت در محلول اسیدی یا بازی خاصیت ترکیبات حل شده در آمونیاک NH3 با تولید یونِ آمونیم NH4+ دلیل نیروی لاندن …

Read More »

پرکاربردترین محلول ها در بررسی های شیمیایی

ســــــــــؤإلــــــــــ املاح معدنی موجود در آب نوشیدنی تصفیه شده انحلال پذیریِ هیدروکسید Ca2+ انواع اسیدهای چرب بررسی سمّیت اتیلن گلیکول بیان یک قطره به میلی لیتر پرکاربردترین محلول ها در بررسی های شیمیایی ترکیبات تسریع کننده واکنش استیل دار کردن حالت ترکیب H2SO3 در واکنش دلیل استفاده دیگر مواد فعال …

Read More »