تنها اختلاف الکترون و پوزیترون

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی تعیین کننده موقعیت عنصر در جدول تنها اختلاف الکترون و پوزیترون جرم نشان داده شده در جدول دستگاه اندازه گیری دقیق جرم اتم ها دقت باسکول های تُنی دمای سطح خورشید ذرات زیراتمی با جرم نسبی 0 ذره اتمی با وزن …

Read More »

خاصیت موجود در پسماند راکتور اتمی

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اساس چیدمان عناصر جدول ایزوتوپی از رادیم با کمترین فعالیت تعداد دوره های جدول تناوبی تعداد عناصر یافت شده در طبیعت تعداد کل ذراتِ پروتون + نوترون توده کوچک ولی سنگین ِداخلی اتم خاصیت موجود در پسماند راکتور اتمی خاصیت وابسته به الکترون های مداری دانشمند مؤثر در …

Read More »

شناخته شده ترین فلز پرتوزا

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اغلبِ جرم اتم های یک عنصر افزایش مقدار ایزوتوپ در مخلوط آن انرژی تولید شده در کاربرد مواد پرتوزا انفجاری مهیب در سرآغاز کیهان ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن تعداد گروه جدول تناوبی عناصر جدولِ عنصرها بر حسب عدد اتمی دومین عنصر فراوان در سیاره زمین راه تخمین سن …

Read More »

دلیل نور خیره کننده خورشید

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتفاقی در هنگام مرگ ستاره تعداد عناصر شناخته شده خاصیت وابسته به عدد اتمی هر عنصر دلیل متراکم شدن گازهای H و He دلیل نور خیره کننده خورشید رابطه آلبرت اینشتین سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها سردترین مکان شناخته شده جهان علمِ بسیار مهم برای شناخت …

Read More »

راه صحیح مخلوط کردن اسید و آب

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم های تشکیل دهنده کاتیون تک اتمی استونِ الکلی امواجی با طول موج هایی بسیار بلند آمین درجه یک بررسی حلالیت گلیسِرین در آب بزرگترین فولرن پلیمر قندی بکار رفته در پلاستیک سازی پیوندی از اشتراک الکترون ها ترکیب ارگانوسولفور از فرم R-SH ترکیباتی حاوی پیوند کووالانسی کربن-کربن تمامی …

Read More »