Home / سنجش توانایی های شیمی (page 20)

سنجش توانایی های شیمی

مواد ترکیب یافته از دو یا چند عنصر با نسبت ثابت

ســــــــــؤإلــــــــــ ارتباط بین وزن یک جسم با جاذبه گرانشی زمین انواع شعاع اتمی بررسی جذب هسته هایی دارای عدد اتمی و عدد جرمی زوج در NMR بررسی حلالیت گلیسِرین در آب پیوندی به صورت جدایی بار الکتریکی در طول پیوند ترکیبی با فرمول CH2=C(CH3)-COOH تعداد ثابتِ پنج ضلعی در فولرن …

Read More »

بررسی تأثیر پخش بار در پایداری یک ترکیب 

ســــــــــؤإلــــــــــ ارتباط بین وزن یک جسم با جرم آن انواع ترکیبات حلقوی آمین درجه 2 بررسی پایداری رادیکال هیدروژن بررسی تأثیر پخش بار در پایداری یک ترکیب بررسی فاز از لحاظ فیزیکی بلورهای صورتی رنگ موجود در مخلوط ناهمگنِ گرانیت تبديلاتِ یک یا چند ماده به مواد دیگر ترکیبی با …

Read More »

دستگاه شناسایی نوع ترکیبات آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع غلظت درصدی آلوتروپی از کربن با ساختاری متفاوت از گرافِن بررسی پایداری رادیکال متیل .CH3 بررسی تأثیر تجمع بار در پایداری یک ترکیب پیمانه ای از کمّیت ماده ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آلکان های حلقوی تعداد الکترون در هر قطره آب جنس پل نمکی چگالی متان …

Read More »

نوع گروه بکار رفته در بسپارش رادیکالی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع تِرپِن ها از نظر ساختاری ایزومرهای یک مولکول با فرمول C4H8O4 آزمایشات لازم برای آب معدنی آلوتروپ های رایج فسفر آلوتروپی از کربن با ساختاری مشابه گرافِن آلومینوسلیکات های حاوی شبکه های (Si,Al)nO2n آمین درجه 1 بخش خوردگیِ اسید بررسی تغییرات در وزن یک جسم تناسب جرم و …

Read More »

انواع نانولوله کربنی

ســــــــــؤإلــــــــــ اکسید کننده قوی با فرمول R2O2 انحلال پذیریِ هیدروکسیدهای Sr2+ انواع غلظت انواع نانولوله کربنی ایزوتوپ های مورد استفاده به منظور نشاندار کردن ایزومر تیمول ایزومرهای یک مولکول با فرمول C6H12O6 بررسی تغییرات در جرم یک جسم بسپارهای حاصل از بسپارش رادیکالیِ CH2=CH-CHO پیشنهاد دهنده قانون نسبت های مشخص …

Read More »