Home / سنجش توانایی های شیمی (page 2)

سنجش توانایی های شیمی

رفتار بین سوسپانسیون و محلول

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی امواجی با طول موج هایی بسیار بلند ایزوتوپی از کربن با خاصیت پرتوزایی بررسی حلالیت گلیسِرین در آب بزرگترین فولرن بسپارهای قندی پیوندی از اشتراک الکترون ها ترکیبی با فرمول CO(NH2)2 جنس بطریِ نوشیدنی حالتی بین گاز و جامد حلال مناسب برای مواد آلی و معدنی خواص فیزیکیِ …

Read More »

ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی از ویتامین B3 با مخفف NAM امواجی با طول موج هایی به غایت کوتاه انواع عناصر بر اساس رفتار ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم در گروه ها بخش آب دوستِ صابون ترکیب ارگانوسولفور از فرم R-SH ترکیباتی حاوی پیوند کووالانسی کربن-کربن جامدی شکل پذیر …

Read More »

تعداد کربن در ساختار وازلین

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی استونِ الکلی انواع ماده خالص آمین درجه یک تعداد الکترون های مدار آخر اتم در ستون تعداد کربن در ساختار وازلین جنسِ پیوند کووالانسی حالت آب در هوای پاک حالت فیزیکی آب در شرایط عادی خواصِ وابسته به عدد اتمی عنصر دمای سحابی بومرنگ راه شناسایی سنگ الماس …

Read More »

فلزی ایده آل در سیم های برق

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اساس مکانیک کوانتومی اغلب مواد موجود در زندگی تعداد ستون جدول تناوبی عناصر علمِ تجزیه و تحلیل جهان از منظر اتمی عنصری با خاصیت ضدعفونی کردن آب فلزی ایده آل در سیم های برق کاشف نوترون کلوئید تهیه شده توسط مایکل فارادی گروه ایزوتیوسیانات محصول واکنش گاز نیتروژن …

Read More »

ذرات پدید آمده در مهبانگ

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی ارائه دهنده واژه کلوئید در برخی مواد اندازه ذرات موجود در محلول بخش آب گریزِ صابون بخش بزرگی از مولكول چربی ترکیب Cl3CCH(OH)2 ترکیبی با فرمول C8H18 حلالِ مواد ناقطبی خواص پیوند پای آلکِن ها ذرات پدید آمده در مهبانگ راه پایدار کردنِ مخلوط آب و روغن علامت …

Read More »