Home / سنجس دانسته ها (page 10)

سنجس دانسته ها

اساس سیستم لوویس

نکات کلیـــــدی/سؤال شرایط فوق مزدوج شدن در رادیکال شرایط فوق مزدوج شدن در کاتیون نام کاربِن حالت اربیتال ها در فوق مزدوج شدن اساس مدلِ VSEPR آرایش زوج e لایه ظرفیت در VSEPR مکان قرارگیری e غیرپیوندی در ساختار اساسِ سیستم لوویس ساختار جیوه II کلرید HgCl2 ساختار بور تری …

Read More »

مفهوم هایپر کانجوگه شدن

نکات کلیـــــدی/سؤال نوع پایداری در تعددِ فرم رزونانس سطح انرژی یون/رادیکال در تعددِ رزونانس اثر پخش بار در نتیجه رزونانس طول پیوند دوگانه نسبت به ساده زمانِ اهمیت ساختار رزونانس مفهوم انرژی رزونانس رابطه پایداری ساختار و انرژی رزونانس مفهوم هایپر کانجوگه شدن گونه ای از رزونانس اثر پخش بار/توزیع …

Read More »

مبنای نظریه رزونانس

نکات کلیـــــدی/سؤال اربیتال p در sp اربیتال p در sp2 اربیتال p در sp3 اربیتال d در dsp2 اربیتال d در dsp3 اربیتال d در d2sp3 نظریه ای برای توجیه ماهیت پیوند یکی از دستاوردهای نظریه V.B مبنای نظریه رزونانس مفهوم رزونانس نوع الکترون در شرط رزونانس نوع پیوند در …

Read More »

ترتیب الکترونگاتیوی کربن

نکات کلیـــــدی/سؤال نوع اربیتال ها در پیوند سیگما و پای نوع همپوشانی اربیتال ها در پیوند سیگما نوع همپوشانی اربیتال ها در پیوند پای قرارگیریِ محورهای چهار اربیتال sp3 قرارگیریِ محورهای سه اربیتال sp2 قرارگیریِ محورهای دو اربیتال sp زوایای بین اربیتال های sp3 زوایای بین اربیتال های sp2 زوایای …

Read More »

دیدگاه فرضیه هیبرید شدن

نکات کلیـــــدی/سؤال نوع e در محاسبه بار قراردادی هدف نظریه هیبریداسیون پیشنهاد دهنده چهاروجهی بودنِ C شرط مطرح شدنِ زاویه در توجیه شکل مولکول اربیتال های H در متان جهت پیوند انرژی چهار پیوندِ C-H در متان طول و زاویه پیوندی چهار C-H در متان درهم آمیختگیِ اربیتال 2s با …

Read More »