نوع گاز بکار رفته در وسایل نقلیه

سؤالات کلیدی سوخت های پاک مفهوم LPG مفهوم LNG نام محصول فرعی تصفیه گاز طبیعی و پالایش نفت خام نام گاز ترکیبیِ 2 گاز هیدروکربنی «پروپان و بوتان» در حالت مایع نوع گازهای هیدروکربنی موجود در گاز نفتی مایع مقدار پروپان موجود در گاز نفتی مایع مقدار بوتان موجود در …

Read More »

نام تجاری برای پارافین نرم

سؤالات کلیدی نوع ترکیب نَفتِن نام بنزین سبک نام ژله نفت نام نفت سفید نام نفت گاز نام تجاری برای پارافین نرم تعداد کربنِ گاز طبیعی تعداد کربنِ اترنفت تعداد کربنِ لیگروئین تعداد کربنِ گازوئیل تعداد کربنِ کروزن تعداد کربنِ پارافین تعداد کربنِ بنزین معمولی دمای تقطیر گاز طبیعی دمای …

Read More »

کاربرد اصلی کراکینگ

سؤالات کلیدی مخلوطی طبیعی شامل هیدروکربن ها همراه با مشتق های اکسیژن و نیتروژن نوع آلکان های موجود در نفت خام مقدار گالن در هر بشکه نفت خام مقدار لیتر در هر بشکه نفت خام مقدار درصد گوگرد در نفت ترش مقدار درصد گوگرد در نفت شیرین نام عملیاتِ شکست …

Read More »

کاربرد پارابن ها در صنعت

سؤالات کلیدی گروه عاملی الکل ها چند نمونه از گروه عاملی آنیونی نام گروه اول جدول تناوبی نام گروه دوم جدول تناوبی نام گروه های مشابه در یک طرفِ پیوند دوگانه نام گروه های مشابه در دو طرفِ پیوند دوگانه نوع گروه های متصل شده به هم در حلقه های …

Read More »

نوعی اسید چرب سالم موجود در روغن نارگیل

سؤالات کلیدی خاصیت بکار رفته برای محاسباتِ غلظت، مولاریته ونیز نرمالیته اسیدها و بازهای خالصِ 100 % مقدار ماده­ حل ­شده در مقدار معینی از حلال تعداد مول ­های موجود در واحد حجمِ محلول تعداد اِکی­ والان گرم ­های موجود در واحد حجمِ محلول واحد مولاریته M واحد نرمالیته N …

Read More »