عناصر در حالت مایع بالاتر از دمای اتاق

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده تئوری مکانیک کوانتومی بررسی چکش خواری شبه فلزات بررسی واکنش فلزات سنگین تر گروه اولِ جدول با آب ترکیبات آلی از دسته R-OH تعریف نافلز از نظر لاووازیه دلیل وجود خواص فیزیکیِ متفاوت بین اتم های یک عنصر ذرات متشکل از دو یا چند {عنصر شیمیایی} متفاوت …

Read More »

حالت اتم های تشکیل دهنده مواد

ســــــــــؤإلـــــــــ بار الکتریکی لپتون ‌ها بررسی میزان نقطه ذوب در جامدات فلزی ترکیبات آلی از دسته R1-C≡C-R2 حالت اتم های تشکیل دهنده مواد ذرات زیراتمیِ برابر در هر اتم ذره زیراتمی با عدد اتمی صفر راه نشان دادنِ تعداد اتم ‌های موجود در مولکول سومین عنصر در بدن انسان به …

Read More »

نوع دسته مربوط به الکترون ها

ســــــــــؤإلــــــــــ تعداد عناصر در حالت مایع بالای دمای اتاق ترکیبات آلی از دسته (R1)(R3)C=C(R2)(R4) دومین عنصر در بدن انسان به لحاظ فراوانی چند نمونه از خواص فیزیکی ماده مکان عدد جرمی در نماد شیمیایی اتم یک عنصر دلیل وجود خواص شیمیاییِ یکسان بین اتم های یک عنصر تعریف فلز از …

Read More »

راه تفسیر ترکیب یک مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس مدل اتمی پیشنهادی شرودینگر اولین عنصر در بدن انسان به لحاظ فراوانی بررسی خواصِ مجموعه های سه تایی از عناصر ترکیبات آلی از دسته R1-CH2-CH2-R2 تعداد عناصر در حالت مایع در دمای اتاق خاصیت باز لوویس دستاوردهای نظریه پیوند ظرفیت دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس جرم رابطه …

Read More »

نام مدل اتمی اروین شرودینگر

ســــــــــؤإلــــــــــ اصول بکار رفته برای بررسی سرعت واکنش شیمیایی بار ذره در تابش گاما ترکیبی با فرمول ساختاری CH3CH2-CO-CH2CH3 تعداد خانه های خالی در جدول تناوبی مندلیف تعداد عناصر در حالت گاز خاصیت اسید لوویس خواص پیوند پای آلکن ها رابطه بین انرژی {شکست و تشکیل} پیوند ساده ترین عضو …

Read More »