نظریه ای نادرست در سده 18th

ســــــــــؤإلــــــــــ نظریه ای مسلط در شیمی در سراسر سده18th نظریه ای با بیان از دست دادن {اصلِ آتش} یک جسم در اثر سوختن و کاهیده شدن آن معادل کلمه {اصلِ آتش} در نظریه سده18th جزء تشکیل دهنده ماده ای دارای {قابلیت سوختن} طبق نظریه سده18th نقش هوا در عمل سوختنِ …

Read More »