شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

لوازم آزمایشگاه ۱

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: بشر = ………….. ارلن = ………….. بورت = ………….. بالون حجمی = ………….. بالون ته گرد = ………….. بالون ته پهن = ………….. بالون با لوله جانبی = ………….. مبرد = ………….. استوانه مدرج = ………….. پیپت مدرج = ………….. پیپت فیلر (پوآر) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. نتیجه افزایش تعداد لایه های اصلی در فلز قلیایی = ………….. تعریف رسانایی (Conductance) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس

مطالب گفته شده در این نکته درسی: شرایط انجام واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. نیم واکنش های انجام شده در واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. جریان الکترون واکنش اکسایش و کاهش در یک سلول الکتروشیمیایی مربوط به روی و مس …

بیشتر بخوانید

پل نمکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: راه جدا شدن و مخلوط نشدن دو محلولِ موجود در سلول شیمیایی = ………….. تعریف پل نمکی (Salt bridge) = ………….. جنس پل نمکی = ………….. عملکرد پل نمکی = ………….. راه جلوگیری از تماس مستقیم بین الکترودها در یک سلول شیمیایی = …

بیشتر بخوانید

محلول الکترولیت

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نوع محلول موجود در سلول شیمیایی = ………….. تعریف الکترولیت (Electrolyte) = ………….. مقایسه محلول های حاوی الکترود = ………….. نوع مواد با رسانایی خوب برای جریان برق = ………….. تعریف رسانای الکترونی (Electronic conductor) یا رسانای فلزی = ………….. تعریف رسانای یونی …

بیشتر بخوانید