یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

ساختمان های پیشنهادی برای کربوکاتیون ۳ ظرفیتی

مطالب گفته شده در این نکته : ساختمان های پیشنهادی برای کربوکاتیون ۳ ظرفیتی = ………….. دلیل برتری یکی از دو ساختمان پیشنهادی برای کربوکاتیون = viagra new zealand………….. دلیل پایداری الکترون ها در اوربیتال های sp۲ کربوکاتیون نسبت به اوربیتال های sp۳ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

توجیه پایداری و ناپایداری کربوکاتیون و کربانیون

مطالب گفته شده در این نکته : شرایط پایداری کربوکاتیون (Carbocation) = ………….. شرایط ناپایداری کربوکاتیون (Carbocation) = ………….. نقش گروه دهنده الکترون در پایداری کربوکاتیون = ………….. شرایط پایداری کربانیون (Carbanion) = ………….. شرایط ناپایداری کربانیون (Carbanion) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

پایداری کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته : مقایسه پایداری کربوکاتیون درجه ۱ ، ۲ و ۳ با یکدیگر = ………….. دلیل پایداری کربوکاتیون درجه ۳ نسبت به درجه ۲ = ………….. ساختار کربوکاتیون های درجه ۳ ، ۲ و ۱ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

تعریف کربوکاتیون و کربانیون

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف کربوکاتیون (Carbocation) = ………….. تعریف کربوکاتیون از نظر تعداد الکترون و اوربیتال = ………….. تعریف کربانیون (Carbanion) = ………….. ساختار کربوکاتیون و کربانیون = ………….. ساختار کربوکاتیون های درجه ۳ ، ۲ و ۱ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

صمغ

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع ترکیبات تشکیل دهنده ی بخش عمده صمغ = ………….. نوع خاصیت صمغ از جهت هیدروفیل و هیدروفوب بودن = ………….. مفهوم هیدروفیل (Hydrophile) = ………….. مفهوم هیدروفوب (Hydrophobe) = ………….. کاربرد صمغ = ………….. دلیل پایداری برخی از سیستم های غذایی با …

بیشتر بخوانید