چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

جامدات بلوری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس تقسیم بندی جامدات بلوری انواع جامدات بلوری تعریف جامدات یونی با ذکر مثال نوع اثرات بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر یکدیگر چگونگی ایجاد کاتیون و آنیون در یک اتم تعریف کاتیون و آنیون توضیحی درباره انتقال الکترون از سدیم به …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع برهم کنش های بین مولکولی قوی ترین برهم کنش ها تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون ترتیب قدرت نیروهای بین مولکولی تعریف پیوند یونی تعریف پیوند فلزی تعریف نیروهای بین مولکولی انواع نیروهای واندروالس تعریف نیروی کیسوم با ذکر مثال …

بیشتر بخوانید

اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها فرمول عمومی آلکن ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار اتیلن برخی خصوصیات اتیلن توضیحی درباره برخی خصوصیات اتیلن مقدار نقطه ذوب و جوش اتیلن تعریف مولکول غیرقطبی تعریف الکترونگاتیوی تعریف ممان دوقطبی پیوند یا …

بیشتر بخوانید

آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف آلکن (Alkene) = ………….. نام دیگر آلکن ها = ………….. فرمول عمومی آلکن ها = ………….. گروه عاملیِ آلکن ­ها =  ………….. مفهوم هیدروکربن (Hydrocarbon) = ………….. دلیل سیرنشده بودن آلکن ها = ………….. ساده ترین عضو آلکن ها = ………….. مفهوم …

بیشتر بخوانید

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن ، نیتروسلولز (Nitrocellulose) است. راه تهیه ترکیب پلیمریِ نیتروسلولز ؛ نیتراسیونِ سلولز می باشد. سلولز یا سلولوز یک ترکیب پلی ساکارید است با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n و ساختار زیر : سلولز ، ترکیب اصلی پنبه است با واحد تکراریِ گلوکز

بیشتر بخوانید