نوع پلیمر مورد استفاده در ظروف آب آشامیدنی

ســــــــــؤإلــــــــــ اندازه‌گیریِ مربوط به واحد شمع cd پاک ترین سوخت فسیلی ترکیبی با فرمول R-SO2-NR2 تعداد کربنِ پارافین تعداد مول های ماده حل شونده در یک لیتر از محلول جریانی از ذرات باردار منفی با حرکتی سریع حلالی با قدرت حلال پوشی خوبِ مولکول های آن خصلتِ مهم کربن C …

Read More »

تنها رادیوایزوتوپ کربن موجود در طبیعت

ســــــــــؤإلــــــــــ اصطلاح مترادفِ قلیا در محلول آبی بخشی از ماده با ترکیب درصد و خواص یکنواخت بهترین ظروف نگهداری مواد اسیدی ترکیبات آلیِ فاقد گروه عاملی تعداد الکترون های اتمی با آخرین لایه 4s2 تکنیک تشخیص محل علامت 13C تنها رادیوایزوتوپ کربن موجود در طبیعت حلالِ معمول برای نمک های …

Read More »

حالت فیزیکی صابون های سدیم

ســــــــــؤإلــــــــــ اعمالی برای جدا کردن اجزای یک مخلوط بهترین روغن در صنعت صابون و شامپوسازی بیشترین گاز موجود در LNG بیشینه ای از حلالیت یک فازِ حل شده در فاز دیگر در شرایط معین ترکیب مؤثره در مرگ موش تعداد فاز در مواد همگن تعلیق کلوئیدی حالت فیزیکی صابون های …

Read More »

راه شناسایی سنگ الماس

ســــــــــؤإلــــــــــ اندازه‌گیریِ مربوط به واحد رادیان rad بلورهای سیاه و درخشان موجود در مخلوط ناهمگنِ گرانیت پایدارترین ایزوتوپ آکتینیم ترکیب مؤثره در زرنیخ حالت فیزیکی صابون های پتاسیم حلال مهم صنعتی و دارویی رابطه بین وزن یک جسم با جرم آن راه شناسایی سنگ الماس رنگ کاغذ تورنسل در محلول …

Read More »

عناصر کشف شده توسط همفری دیوی

ســــــــــؤإلــــــــــ انواع مخلوط بررسی قدرت اسیدی مشتقات BX3 (هالوژن X) بزرگترین فولرن بسپارهای قندی پایین ترین نوع زغال سنگ تعداد الکترون های اتمی با آخرین لایه 3s2 حالت های پایه ی سلولز حداقل گروه های موجود در رزین های اِپوکسی حلال غیرقطبی با فرمول C6H5CH3 دلیل تغییر دیدگاه درباره اتم …

Read More »