یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

مقایسه پایداری چند نمونه کاتیون آلی

مطالب گفته شده در این نکته : مقایسه پایداری کاتیون اتیل با کاتیون اتیل فلوئورید و دلیل آن = ………….. مقایسه پایداری کاتیون ۱-آدامانتیل با کاتیون ۳-سیانو آدامانتیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون بنزیلی با کاتیون متیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون متوکسی متیل با کاتیون متیل = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید

عوامل پایدارکننده کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته : عوامل پایدارکننده ی کربوکاتیون = ………….. انواع اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر حلال بر روی پایداری کربوکاتیون ها در محلول و دلیل آن = ………….. نقش اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر فضایی در پایداری کربوکاتیون = …

بیشتر بخوانید

ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل

مطالب گفته شده در این نکته : ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل = ………….. دلیل برتری یکی از دو ساختمان پیشنهادی برای کربانیون = ………….. دلیل پایداری زوج الکترون های تنها در اوربیتال sp۲ کربانیون نسبت به اوربیتال sp۳ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سورفکتانت

مطالب گفته شده در این نکته : مهم ترین بخش از فرمولاسیون یا مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی = ………….. نقش سورفکتانت ها = ………….. تعریف سورفکتانت (surfactant) یا ماده فعال کننده سطح = ………….. انواع سورفکتانت ها = ………….. تعریف سورفکتانتِ آنیونی = ………….. تعریف سورفکتانتِ کاتیونی = …

بیشتر بخوانید