بررسی حلالیت سلولز در آب

ســــــــــؤإلــــــــــ استونِ الکلی بررسی حلالیت سلولز در آب ترکیب الکل طبی یا سفید ترکیب بکار رفته در تهیه محصول واسطه ای رنگ ها نظیر پارا-نیتروآنیلین ترکیبی با فرمول HOOC-(CH2)3-COOH تعداد اَسِتات های گلیسیرین به صورت دی استات حلالی برای رنگ های بازی (قلیایی) دارای دو گروه اَسِتات دلیل شعاع اتمی …

Read More »

عامل استحکام پیوند کووالانسی

ســــــــــؤإلــــــــــ میزان اثر بار مثبت هسته در نتیجه اثر اعمال شده ی الکترون های بین هسته و پوسته های بیرونی بر روی آن اثر نزدیک به پُر شدنِ پوسته d درونی از الکترون در عناصر واسطه آخری ترکیباتی با فرمول کلیِ (R3)(R2O)C(OR1)(R4) ترکیبی با فرمول CH3CO-O-COCH3 ترکیب بکار رفته در …

Read More »

ترکیبات برطرف کننده سختی آب

ســــــــــؤإلــــــــــ نوعی اثر اعمال شده توسط الکترون های بین هسته و پوسته های بیرونی بر روی اثر بار مثبت هسته مقدار شعاع اتمی نافلزات اثر ازدیاد تدریجی الکترون در اوربیتال های d درونی در عناصر واسطه محصول واسطه ای مهم در رنگسازی به دلیل منبع مشتقات نیترو و آمینو نام …

Read More »

پایدارکننده پروکسیدها

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد اتمی بیان شده در سیستم بین المللی بررسی تغییر عدد اتمی در هر دوره جدول تناوبی از چپ به راست بلورهای سفید با فرمول PhNH-CO-CH3 پایدارکننده پروکسیدها پیوند موجود در فلزات و آلیاژها ترکیبی با فرمول C6H5-NH2 عاملِ تعیین کننده شعاع اتمی در یک گروه الکترون های تعیین …

Read More »

نمونه ای از کاتالیزور اسیدی

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد اتمیِ بیان شده در اکثر اوقات بررسی تغییر شعاع اتمی در هر دوره جدول تناوبی از چپ به راست بلورهای ورقی زردِ بدست آمده از هیدروژن زدایی (1، 2) کاتالیزوری آسه نَفتِن پیوند بوجود آمده از اشتراک الکترون ها تبدیل واحد یک آنگستروم به متر دلیل شعاع اتمی …

Read More »