عدد اتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ نماد عدد اتمی مکان عدد اتمی در نماد شیمیایی اتم یک عنصر تعداد کل عددهای مشخص شده برای هر اتم شامل عدد اتمی تعریف عدد اتمی ذرات زیراتمیِ برابر در هر اتم مقایسه عدد اتمیِ اتم های مختلف با یکدیگر دلیل نشان دادنِ تعداد الکترون های خارج از هسته …

Read More »

خواص شیمیایی

ســــــــــؤإلــــــــــ نوع تغییرات ماده به دلیل خواص شیمیایی چند نمونه از خواص شیمیایی ماده نوعی خواص شیمیایی ماده دارای قابلیت واکنش با ماده دیگر نوع وابستگی خواص شیمیایی یک اتم بررسی خواص شیمیایی فلزات با نافزات ترتیب خواص شیمیایی عناصر در یک دوره جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب …

Read More »

خواص فیزیکی

ســــــــــؤإلــــــــــ نوع تغییرات ماده به دلیل خواص فیزیکی ویژگی خاص ماده {بدون تغییر} در شرایط فیزیکی مفهوم {خواص} یک ماده چند نمونه از خواص فیزیکی ماده نوعی خواص فیزیکی ماده به صورت هدایتِ جریان الکتریکی جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

Read More »

طبقه بندی عناصر

ســــــــــؤإلــــــــــ مجموعه های سه تاییِ یوهان دوبراینر بررسی {خواص} مجموعه های سه تایی از عناصر بررسی {وزن اتمی} مجموعه های سه تایی از عناصر صاحب قانون هشت تایی اساس قانون هشت تایی شماره عناصرِ مشابه در قانون هشت تایی ارائه دهنده طبقه بندی تناوبی نوین عناصر طبقه بندی عناصر موجود …

Read More »

عناصر فراوان و خاص

ســــــــــؤإلــــــــــ تنها عنصرِ فاقد نوترون ساده ترین عنصر در جهان اولین عنصر سبکِ جهان دومین عنصر سبکِ جهان فراوان ترین عنصر در جهان دومین عنصر فراوان در جهان اولین عنصر فراوان در پوسته زمین/آب و هوا دومین عنصر فراوان در پوسته زمین سومین عنصر فراوان در پوسته زمین اولین عنصر …

Read More »