شبه فلزات

ســــــــــؤإلـــــــــ نام دیگر شبه فلز خواص فیزیکی شبه فلزات خواص شیمیایی شبه فلزات بررسی سطح شبه فلزات بررسی چکش خواری شبه فلزات اثر ضربه بر روی شبه فلزات بررسی میزان رسانایی گرمایی شبه فلزات بررسی میزان رسانایی الکتریکی شبه فلزات مکان قرار گرفتن شبه فلزات در خط مورّب پلّه دار …

Read More »

نافلزات

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف نافلز مکان قرار گرفتن نافلزات در خط مورّب پلّه دار جدول تناوبی تعریف نافلز از نظر لاووازیه تعریف نافلز از نظر برِزلیوس مکان بار بدست آورده نافلز در نماد شیمیایی اتم یک عنصر بررسی میزان هدایت گرما و الکتریسیته توسط نافلزات بررسی شکنندگی نافلزات در اثر کوبش انواع …

Read More »

فلزات

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف فلز میزان عناصر شناخته شده به صورت فلز مکان قرار گرفتن فلزات در خط مورّب پلّه دار جدول تناوبی تعریف فلز از نظر لاووازیه تعریف فلز از نظر برِزلیوس مکان بار از دست داده فلز در نماد شیمیایی اتم یک عنصر بررسی میزان هدایت گرما و الکتریسیته توسط …

Read More »

ایزوتوپ

ســــــــــؤإلــــــــــ حالت عناصر موجود در طبیعت شرایط اتم های یک عنصر به عنوان ایزوتوپ دلیل وجود خواص شیمیاییِ یکسان بین اتم های یک عنصر دلیل وجود خواص فیزیکیِ متفاوت بین اتم های یک عنصر دلیل تفاوت ایزوتوپ ها کاربرد دستگاه {طیف سنج جرمی} برای ایزوتوپ ها راه تبدیل ماده تبخیر …

Read More »

عدد جرمی

ســــــــــؤإلــــــــــ نماد عدد جرمی مکان عدد جرمی در نماد شیمیایی اتم یک عنصر تعداد کل عددهای مشخص شده برای هر اتم شامل عدد جرمی تعریف عدد جرمی فرمول محاسبه عدد جرمی مفهوم نوکلئون مقایسه {عدد جرمی} با جرم اتمی واحد عدد جرمی جرم هر یک از پروتون و نوترون مقایسه …

Read More »