شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

عنصری با عدد اتمی ۴ و وزن اتمی ۹.۰۱۲۱۸

عنصری با عدد اتمی ۴ و وزن اتمی ۹.۰۱۲۱۸ ، بریلیم (Beryllium) با نماد شیمیایی Be است. چند مطلب درباره بریلیم: یک عنصر نادر در جهان سبک ترین عنصر قلیایی خاکی به رنگ خاکستری بسیار سخت و شکننده از عناصر گروه II با پیکربندی الکترونیِ ۱s۲ ۲s۲ تنها تراز اکسایشی …

بیشتر بخوانید

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس تعریف پیوند داتیو نوع برهم کنش در کمپلکس ها تعریف لیگاند لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس چند نمونه کمپلکس کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون نام ترکیب آبی پروس فرمول آهن III هگزا …

بیشتر بخوانید

غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت p.p.m مفهوم ۲۰ ppm تعریف غلظت p.p.b راه در نظر گرفتن واحد برای غلظت p.p.m و غلظت p.p.b معادل واحد ppm توضیح ساخت محلول ۲ ppm از سدیم در آب مقدار …

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی توضیحی در مورد ارتباط سطح انرژی HOMO و پایداری سینتیکی تعریف HOMO توضیحی درمورد ارتباط پایداری ترمودینامکی با واکنش پذیری مقایسه پایداری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان با ذکر دلیل مفهوم رزونانس چگونگی تشکیل …

بیشتر بخوانید

پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ساده ترین عضو از دسته آلکن ها نوع ترکیبات آلکن تعریف نظریه اوربیتال مولکولی دلیل استفاده از نظریه اوربیتال مولکولی هوکل تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی تعریف اوربیتال مولکولی پیوندی و ضدپیوندی دیاگرام اوربیتال مولکولی طبق نظریه اوربیتال مولکولی هوکل نوع …

بیشتر بخوانید