مبنای سنجش جرم اتمها توسط دالتون

ســــــــــؤالــــــــــ اَعمال جداسازی مخلوط همگن/ناهمگن تعداد عناصر موجود در جدول تناوبی تعداد فاز در مواد همگن جرمِ یک مول اتم بر حسب گرم خواص نافلزی دوره از چپ به راست روش گسستِ پی در پی ترکیب آلی ساده ترین اتم با ١ پروتون  و ١ الکترون سینتُنِ کربنِ حامل گروه …

Read More »

تنها اتم پایدار فاقد نوترون

ســــــــــؤالــــــــــ ارائه دهنده قانون هشت تایی اساس نظریه پیوند ظرفیت انواع مواد خالص بار ذره در تابش آلفا بررسی ترکیب بودنِ همه مولکول ها تعداد شبه فلزاتِ جدول تناوبی تنها اتمِ پایدار فاقد نوترون شدت جداشدن هیدروژنِ اسیدی قابلیت رسانایی ِگرمایی فلزات گروه سولفینیل مفهوم الکتروفیل مفهوم بی سیکلو مولکولی …

Read More »

مهمترین ذرات زیراتمی

ســــــــــؤالــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت اساس جدول مندلیف بیان کننده خاصیت موجیِ الکترون پیوندهای سیرنشده ترتیب پُرشدن اوربیتال ­ها تعداد فاز در کرِم ها تعداد فلزات موجود در جدول تناوبی دومین عنصر فراوان در جهان طبقه بندی کننده عناصر به فلز/نافلز عنصری فاقد جلای فلزی قابلیت فلز مس Cu …

Read More »

اولین قدم در سنتز ترکیب آلی

ســــــــــؤالــــــــــ اجزای هسته هر اتم انواع مواد از نظر ماهیت اولین قدم در سنتز ترکیب آلی ایزوتوپ هیدروژن با وزن اتمی تقریباً ١ تابع اختصاصیِ هر اوربیتال اتم تعداد عناصر جدول تناوبیِ موجود در طبیعت دسته بندی عنصرها ارائه دهنده مدل سیاره ای اتم عنصری با رفتار شیمیاییِ مشابه سیلیسیمSi …

Read More »

تعداد فاز در مواد ناهمگن

ســــــــــؤالــــــــــ اجزاء مایعاتِ مخلوط با نقطه جوش پایین افزایش سرعت در واحد زمان انواع یون تعداد عناصر کشف شده زمان مندلیف تعداد فاز در مواد ناهمگن توصیف کننده اوربیتال دومین عنصر سبکِ جهان ظرفیت انجام کار عامل مؤثر در خواص فیزیکی/ شیمیایی عناصر فعال ترین فلزِ جدول تناوبی فلز قلیایی …

Read More »