شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

برهم کنش های بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نوع ترکیبات حاوی برهم کنش = ………….. انواع برهم کنش های بین مولکولی (Intermolecular)  = ………….. برهم کنش های قوی بین مولکولی = ………….. ترتیب قدرت دیگر برهم کنش ها (نیروهای بین مولکولی) = ………….. تعریف نیروهای بین مولکولی (IMFs) = ………….. مقایسه قدرت …

بیشتر بخوانید

آنتالپی استاندارد ذوب و تبخیر در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: آنتالپی استاندارد ذوب در فلزات قلیایی = ………….. مفهوم پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = ………….. نتیجه پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = ………….. تعریف آنتالپی استاندارد ذوب (Standard enthalpy of fusion) = ………….. آنتالپی استاندارد تبخیر در فلزات …

بیشتر بخوانید

کاهندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: عامل کاهنده­ بسیار قوی = ………….. کاهندگی فلزات قلیایی = ………….. دلیل کاهندگی زیاد فلزات قلیایی = ………….. تعریف ماده­ کاهنده (Reductant) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

لوازم آزمایشگاه ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: شیشه ساعت = ………….. هاون چینی = ………….. میله و پایه با گیره = ………….. پنس بوته = ………….. بوته چینی = ………….. کپسول چینی = ………….. توری نسوز = ………….. سه پایه فلزی = ………….. قطره چکان = ………….. قاشقک و اسپاتول = ………….. …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال d-d = ………….. برخورد غیرفعال کننده = ………….. غیرفعالسازی = ………….. غیرفعال کننده ها = ………….. هواگیری = ………….. قیرگیری = ………….. روغن روانکاری = ………….. معادله دوبروی = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید