دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

محلول الکترولیت

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نوع محلول موجود در سلول شیمیایی = ………….. تعریف الکترولیت (Electrolyte) = ………….. مقایسه محلول های حاوی الکترود = ………….. نوع مواد با رسانایی خوب برای جریان برق = ………….. تعریف رسانای الکترونی (Electronic conductor) یا رسانای فلزی = ………….. تعریف رسانای یونی …

بیشتر بخوانید

الکترود

مطالب گفته شده در این نکته درسی: الکترودهای موجود در یک سلول شیمیایی (Electrochemical cell) = ………….. تعریف نیم سلول یا الکترود (electrode) = ………….. تعریف الکترود آند (Anode electrode) = ………….. نوع نیم واکنش در الکترود آند = ………….. تعریف الکترود کاتد (Cathode electrode) = ………….. نوع نیم واکنش …

بیشتر بخوانید

سلول الکتروشیمیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: راه بررسی هر تعادلِ اکسایش-کاهش (Redox) = ………….. نوع اتفاقات در سلول الکتروشیمیایی = ………….. مواد موجود در واکنش های اکسایش (Oxidation) و کاهش (Reduction) = ………….. تعریف ماده اکسنده (Oxidant) = ………….. تعریف ماده کاهنده (Reductant) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دمای ذوب و جوش فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی دمای ذوب فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف نقطه ذوب (Melting point) = ………….. چگونگی دمای جوش فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف نقطه جوش (Boiling point) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سری های بالمر (Balmer series) = ………….. سری های کشف شده در طیف هیدروژن = ………….. طیف نواری = ………….. مشتق های کاکودیل = ………….. کاداورین (Cadaverine) = ………….. کادمیم = ………….. شیمیِ کادمیم = ………….. تراز اکسایش پایدار کادمیم = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید