بیشترین گاز موجود در کپسول فولادی گاز مایع در زمستان

سؤالات کلیدی…….؟! اصولی برای بررسی چگونگی تبدیل واکنش دهنده و فرآورده به یکدیگر اکسید کننده قوی با فرمول ClO4– انواع ایزومرهای فضایی انواع هیدروکربن انواع هیدروکربن های آلیفاتیک اوربیتال های بین محوری d اولین عنصر سبک جهان بیشترین گاز موجود در کپسول فولادی گاز مایع در زمستان پاک ترین سوخت …

Read More »

بیشترین اسید موجود در چای ترش

سؤالات کلیدی…….؟! اصلِ مربوط به همان مسیر رفتِ واکنش با تغییر علامت در مسیر برگشت اصول بکار رفته برای بررسی سرعت واکنش شیمیایی اصول بکار رفته برای تعیین حد و حدود واکنش های خود به خودی اکسید کننده قوی با فرمول ClO3– انواع اسید انواع اسیدهای چرب اوربیتال های محوری …

Read More »

اسید موجود در سبوس خام

سؤالات کلیدی…….؟! اساس جدول اولیه عناصر اسید چربِ omega-6 اسید موجود در سبوس خام اصلِ مربوط به احتمال زیادِ حضور الکترون هایی با اسپین یکسان در فاصله دور از یکدیگر در مدل VSEPR ترکیبات آلی نسبتاً کوچک جزء لیپیدها قندهای تِتروز 4C الکترون­ های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی …

Read More »

مجموعه‌ ی مواد شیمیایی گیاهی

سؤالات کلیدی…….؟! اساسِ محاسبات مکانیک کوانتومی اصلِ مربوط به عدم قرار داشتن 4 عدد کوانتومی در یک حالت از انرژی جوهر مازو قند تریوز 3C الگوی ساختار لوویس برای مولکول BF3 مجموعه‌ ی مواد شیمیایی گیاهی مدلی با ویژگی حداکثر فاصله میان زوج الکترون های لایه ظرفیت مواد اصلی بکار …

Read More »

راه تغییر طول موج الکترون

سؤالات کلیدی…….؟! ارائه دهنده تئوری مکانیک کوانتومی دلیل تمایل اتم ها در استفاده از حداکثر الکترون های خود راه تغییر طول موج الکترون عددِ مشخص کننده تعداد الکترون ها در یک اتم قاعده ای مربوط به حداکثر رسیدن شمار الکترون های جفت نشده با اسپین موازی در اوربیتال های اتم …

Read More »