تعیین مکان الکترون

ســــــــــؤإلــــــــــ راه تعیین مکان یک ذره مثل الکترون راه های مشاهده ذره زیراتمی مثل الکترون طریق مشاهده مستقیمِ الکترون طریق مشاهده غیرمستقیمِ الکترون نوع مدل اتمی مورد بررسی برای تعیین مکان الکترون نام مدل اتمی بوهر (بور) نظر بوهر درباره الکترون بررسی تشخیص دقیق مکان الکترون در مدل اتمی بوهر …

Read More »

ماهیت دوگانه موج-ذره

ســــــــــؤإلــــــــــ خصلت های همزمان برای الکترون پیشنهاد دهنده خاصیت موجی برای الکترون اساس ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون راه اثبات خصلت موجی الکترون مفهوم رفتار موجی نور مفهوم رفتار ذره ای نور شکلِ نور ذرات تشکیل دهنده پرتو نور نوع نیروهای موجود در فوتون ها مفهوم نیروی الکترومغناطیسی جــــــــــۅإبــــــــــ (با …

Read More »

ترکیب

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف ترکیب راه تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر انواع ترکیبات بسته به نحوه نگهداری اتم های سازنده نوع پیوند موجود در مولکول ها نوع پیوند موجود در ترکیبات یونی (نمک) نوع پیوند موجود در ترکیبات میان فلزی نوع پیوند در کمپلکس های معین نام پیوند حاصل از اشتراک …

Read More »

مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف مولکول مفهوم کلمه مولکول نمونه ای از {عنصر} به شکل مولکول نمونه ای از {ماده مرکب/ترکیب} به شکل مولکول نتیجه اتصال {اتم ها} به یکدیگر نتیجه اتصال {عناصر} به یکدیگر شکل های ممکنِ یک مولکول قابلیت های یک مولکول جنبش مولکول ‌های یک ماده {گازی} جنبش مولکول ‌های …

Read More »

اتم

ســــــــــؤإلــــــــــ کاشف اتم تعریف اتم در نظریه دالتون و یونانیان کوچکترین ذره از یک عنصر حالت اتم های تشکیل دهنده مواد حالت عادی یک اتم بخش های تشکیل دهنده اتم اجزای هسته هر اتم جزء تشکیل دهنده خارج از هسته اتم عددی بیانگر نوع اتم شرط پایداری اتم ها تنها …

Read More »