موارد بکار رفته در مرحله سنتز ترکیبات آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت اساس جدول تناوبی مندلیف پیشنهاد دهنده خاصیت موجی برای الکترون تعداد عناصر شیمیایی موجود در جدول تناوبی تعداد فاز در مواد همگن تنها عنصرِ فاقد نوترون جرمِ یک مول اتم {بر حسب گرم} راه تبدیل یک اتم به اتمی دیگر {با هویت شیمیایی متفاوت} …

Read More »

دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیبی با فرمول ساختاری CH3-SO-(CH2)4-N=C=S تعداد عناصر کشف شده در زمان مندلیف خصلت های همزمان برای الکترون دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین دلیل پرتوزایی طبیعی بعضی اتم ها ذرات ترکیب یافته در اتم ساختارهای کاتیونی و آنیونی مورد استفاده برای طراحی سنتز ترکیب آلی شاخه های اصلیِ …

Read More »

نظریه های مهم برای بررسی ساختار مولکول ها

ســــــــــؤإلـــــــــ ارائه دهنده اصل آفبا اولین قدم برای سنتز یک ترکیب آلی بخشی از ماده دارای ترکیب درصد و خواص شیمیایی/فیزیکیِ نسبتاً یکنواخت پیشنهادکننده جدول اولیه عناصر روشی با گسستِ پی ­در پی ساختار ترکیب آلی برای رسیدن به ساختار ترکیب ساده علامت گسستِ ترکیب آلی علمی با توصیف ویژگی …

Read More »

اوربیتال

ســــــــــؤإلــــــــــ توصیف کننده اوربیتال رابطه ی بین شدّت هر موج با مجذور دامنه آن موج مفهوم دامنه موج تعریف اوربیتال میزان احتمال حضور الکترون در فضای اطراف هسته قسمت کوچکی از فضای اطراف هسته متناسب با دانسیته بار الکترون نقش مجذور تابع موجی الکترون با توجه به اصل عدم قطعیت …

Read More »

تئوری مکانیک کوانتومی

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده تئوری مکانیک کوانتومی پایه تشکیل پیوند در مولکول ها طبق نظر شرودینگر اساس مکانیک کوانتومی اساس معادله شرودینگر هدف معادله حرکت موجی شرودینگر ارائه دهنده ماهیت موجی الکترون خصلت های الکترون خصلت های تلفیق شده برای الکترون توسط معادله شرودینگر نوع تابع بکار رفته در معادله شرودینگر …

Read More »