سه شنبه , آبان ۲۲ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

ایزومری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ایزومری یا همپاری مفهوم کلمه ایزومری تعریف ایزومر یا همپار نوع تفاوت های بین ترکیبات ایزومر انواع ایزومری تعریف ایزومری ساختاری با ذکر مثال تعریف ایزومری فضایی با ذکر مثال دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

تعیین نوع گروه انحلال پذیری در ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری معرفی گروه S۱ با ذکر مثال تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ دلیل بالا بودن نقطه ذوب در آمیدها تعریف پیوند هیدروژنی معرفی گروه SA با ذکر مثال تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه SA …

بیشتر بخوانید

عنصری با عدد اتمی ۴ و وزن اتمی ۹.۰۱۲۱۸

عنصری با عدد اتمی ۴ و وزن اتمی ۹.۰۱۲۱۸ ، بریلیم (Beryllium) با نماد شیمیایی Be است. چند مطلب درباره بریلیم: یک عنصر نادر در جهان سبک ترین عنصر قلیایی خاکی به رنگ خاکستری بسیار سخت و شکننده از عناصر گروه II با پیکربندی الکترونیِ ۱s۲ ۲s۲ تنها تراز اکسایشی …

بیشتر بخوانید

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس تعریف پیوند داتیو نوع برهم کنش در کمپلکس ها تعریف لیگاند لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس چند نمونه کمپلکس کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون نام ترکیب آبی پروس فرمول آهن III هگزا …

بیشتر بخوانید

غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت p.p.m مفهوم ۲۰ ppm تعریف غلظت p.p.b راه در نظر گرفتن واحد برای غلظت p.p.m و غلظت p.p.b معادل واحد ppm توضیح ساخت محلول ۲ ppm از سدیم در آب مقدار …

بیشتر بخوانید