نوع اربیتال های پذیرنده ی الکترون های پیوند پای

ســــــــــؤإلــــــــــ امواجی با طول موج هایی متوسط انواع یون بررسی خلق یا از بین رفتن انرژی تعداد عناصر تشکیل دهنده مولکول های مواد مرکب تعداد موج های گذر کننده از نقطه ای معین در یک ثانیه تولید کننده امواج الکترومغناطیسی با طول موج بلندتر از نور مرئی در سال 1888 …

Read More »

کمبود یک فرمول ساختاری در مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم های تشکیل دهنده آنیون های تک اتمی اصلِ مربوط به نظریه دالتون با هدف توضیح قانون نسبت های معین امواجی با طول موج هایی بسیار بلند بررسی دامنه موج در تناسب با شدت تابش بنیان ساختار شیمی جدید با ادراکِ ساختار اتمی و چگونگی برخورد اتم ها پذیرنده …

Read More »

اتم های تشکیل دهنده کاتیون های تک اتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم های تشکیل دهنده کاتیون های تک اتمی ارتفاع یک قله ی (یا عمق دره) موج اصلِ مربوط به نظریه دالتون با هدف توضیح قانون پایستاری جرم جهت ریختنِ مایع جذب کننده گازها در ستون جذب دلیل نادرست بودن نظریه فلوژیستون سمت راستِ یک معادله شیمیایی صورت های وجود …

Read More »

نقش هوا در عمل سوختن طبق نظریه فلوژیستون

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس آزمایشات تکوین کننده نظریه ساختار الکترونی اتم اساس پیشگویی محصولات سوختنِ کامل یک ماده مرکب در اکسیژن O2 تعیین کننده خواص شیمیایی در یک اتم دلیل نام واحد کار به ژول ذرات باردار شامل بیش از یک اتم رابطه تناسبِ بزرگی نیرو با جرم جسم و شتابِ ایجاد …

Read More »

کاربرد داده های حاصل از سوختن مواد مرکب در اکسیژن

ســــــــــؤإلــــــــــ اتفاقات انرژی در جریان یک واکنش شیمیایی حجمی از گازِ حل شده در دمای 0°C و فشار 760mmHg در 1ml ذرات باردار شامل یک اتمِ تنها سمت چپِ یک معادله شیمیایی شرایط در حال حرکت ماندن با سرعت ثابت یک جسمِ در حال حرکت صورتی از کاربرد قدرت فیزیکی …

Read More »