دلیل وجود ده ها میلیون ترکیب آلی در طبیعت

سؤالات کلیدی…….؟! پیشنهاد کنندگانِ فرمول های ساختاری برای اولین بار ترکیبات آلیِ فاقد گروه عاملی ترکیبات تشکیل شده تنها از کربن C و هیدروژن H تقسیم بندیِ مواد شیمیایی حدود عناصر تشکیل شده در ساختار میلیون ها موجود زنده دلیل وجود ده ها میلیون ترکیب آلی در طبیعت سوخت های …

Read More »

عامل تبدیل انرژی خورشید به الکترون در صفحات خورشیدی

سؤالات کلیدی…….؟! نوع غلظت های ppm و ppb شرایط الکترونگاتیوتر شدن اتم کربن تکنیک تشخیص محل علامت 13C نام دیگر ویتامین H نام روش توزین حجمی از گاز و تبدیل آن در دما و فشار استاندارد برای تعیین آن به شکل کسری از یک مول نام اسیدی با حجم یک …

Read More »

عامل تعیین کننده نوع صابون

سؤالات کلیدی…….؟! نوع غلظت های درصدی دلیل وجود هیدروژن های اسیدی تر در استیلن نسبت به اتیلن و اتان ایزوتوپ های مورد استفاده به منظور نشاندار کردن نوعی اسید چرب سالم موجود در روغن نارگیل نوعی ترکیب آلی با خاصیت چربی دوستی lipophilic و کاربرد ضدچسبندگی عامل تعیین کننده نوع …

Read More »

نوع کاربیدهای مورد استفاده برای سایش و زودن سایر مواد

سؤالات کلیدی…….؟! نتیجه ریختن آب گرم در بطری های پلی اتیلن ترفتالات PET نوع غلظت مربوط به یک قسمت در یک بیلیون قسمت نتیجه افزایش درصدِ اوربیتال p در اوربیتال هیبریدی واکنش بنزن C6H6 در دوترو سولفوریک اسید D2SO4 نام ویتامین B7 مولکولِ مربوط به فرمول ساختاری HO-C6H4-COO-CH2-C6H5 راه تبدیل …

Read More »

نوع پلیمر بازیافت شده جهت استفاده در تولید فرش

سؤالات کلیدی…….؟! نوع پلیمر بازیافت شده جهت استفاده در تولید فرش نوع غلظت مربوط به یک قسمت در یک میلیون قسمت نتیجه افزایش خصلت اوربیتال s در اوربیتال های هیبریدی تکنیک تشخیص نشانه ایزوتوپی نام شیمیایی ترکیب هتروسیکلی پیریدوکسین pyridoxine مولکولِ مربوط به فرمول ساختاری HO-C6H4-COO-(CH2)3-CH3   راه تبدیل فرمول هیدروکربن …

Read More »