میزان خلوص اتانول در الکل ضدعفونی

ســــــــــؤإلــــــــــ بررسی حلالیت ترکیبات اسیدی یک عاملی دارای 5 کربن و کمتر در اتر بررسی حلالیت سلولز در سدیم هیدروکسید NaOH پلیمر قندی بکار رفته در پلاستیک سازی پیوندی با سه جفت الکترون مشترک تدوین کننده قاعده هشت تایی برای تشکیل پیوند کووالانسی ترکیب آلی با فرمول C6H6 ترکیب حلقوی …

Read More »

ترکیباتی با نقش رقیق کننده در انحلال پذیری

ســــــــــؤإلــــــــــ اسیدهایی دارای یک گروه عاملی اسید COOH آن بخشِ کمتر دیده شده در محلول با عدم تغییر حالت در اثر حلالیت بررسی حلالیت ترکیبات اسیدی یک عاملی دارای 5 کربن و کمتر در آب پودر سفید رنگ، بی بو، بی طعم با فرمول (C6H10O5)n پیوند کووالانسیِ متشکل از یک …

Read More »

ترکیبات قابل تخمیر در بین ترکیبات قندی

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد نانو اجزایی از مایعات مخلوط با نقطه جوش پایین اندازه اتم هیدروژن H بررسی حلالیت سلولز در اسیدهای معدنیِ قوی پلیمر قندی بکار رفته در ساخت مواد منفجره ترکیب C4H6O3 موجود در ادرار معمولی به مقدار بسیار جزئی ترکیبات قابل تخمیر در بین ترکیبات قندی ترکیبی با فرمول …

Read More »

حل شدن یک ترکیب، جامد و یا گاز در یک مایع

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد ریزتر از نانومتر بررسی حلالیت سلولز در بسیاری از ترکیبات آلی بسپارهای قندیِ بوجود آمده از تعداد زیادی منوساکارید از طریق پیوندهای گلیکوزیدی پلیمر قندی بکار رفته در صنعت ابریشم مصنوعی (ریون) ترکیب بکار رفته در تهیه محصول واسطه ای رنگ ها نظیر پارا-فنیلن دی آمین ترکیبات لیگنوسلولزی …

Read More »

بررسی حلالیت سلولز در آب

ســــــــــؤإلــــــــــ استونِ الکلی بررسی حلالیت سلولز در آب ترکیب الکل طبی یا سفید ترکیب بکار رفته در تهیه محصول واسطه ای رنگ ها نظیر پارا-نیتروآنیلین ترکیبی با فرمول HOOC-(CH2)3-COOH تعداد اَسِتات های گلیسیرین به صورت دی استات حلالی برای رنگ های بازی (قلیایی) دارای دو گروه اَسِتات دلیل شعاع اتمی …

Read More »