نوعی الکل موسوم به استرول

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال مصرف عمده سلولوز شناسه‌ منحصربه‌فردِ ترکیبات آرایشی حلالیت ستئارات در آب و الکل نام شیمیایی آب اکسیژنه نوعی الکل موسوم به استرول ترکیبات آلی از نوع R-O=R’ عامل صدفی کننده شامپوها تعدادآلوتروپ های کربن نام شیمیاییِ کاتِکول مایع شفافِ نمپذیر با فرمول C5H5N ماده متشکله هوای پاک …

Read More »

بخش بزرگی از مولكول چربی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال ماده ای با ترکیب درصد قابل تغییر اصلِ مربوط به رفتار الکترون ها انواع مخلوط نام اتان اُل اساس معادله شرودینگر ذرات ترکیب یافته در اتم گروه اتیل زنجیره اسید چرب افزایش سرعت در واحد زمان الکلِ درجه یک بخش بزرگی از مولكول چربی ترکیبی با فرمول …

Read More »

مهمترین الکل تری هیدریک

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال درصد الکل ضدعفونی انواع مواد خالص فرمول دی اتیل اتر جنسِ زنجیره اسید چرب منابعِ بزرگ مواد آلی عنصر اصلیِ ترکیب شده با C در ترکیبات آلی ترکیبِ دو یا چند ماده خالص مهمترین الکل تری هیدریک اغلبِ مواد موجود در زندگی اسپین زوج الکترونِ اتم از …

Read More »

ذرات تشکیل دهنده پرتو نور

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال ترکیباتی با فرمول CnH2n+1OH گروه عاملیِ هیدروکسیل اسید چربی با 8 اتم کربن ماده مؤثر در نازک شدنِ اوزون ساختمانِ موجود زنده به غیرِ آب بخش آب گریزِ صابون فرمول هیدرازین انواع مواد از نظر ماهیت بزرگترین فولرن بسپارهای قندی بیشترین ماده آلی دور ریخته شده پاک …

Read More »

نوع واکنش دیلز-آلدر

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال الکل های دی هیدریکِ آلیفاتیک ترکیبِ بدست آمده از یک ترکیب مشابه مفهوم پخش بار در ترکیب زاویه پیوندی بین OH و زنجیرِ C در الکل موادِ غیرقابل تقسیم به هیچ جزء اربیتال های H در متان جهت پیوند نوع واکنش دیلز-آلدر اساسِ سیستم لوویس اندازه میکرو …

Read More »