آخرین خبرها
Home / یادگیری و تثبیت (page 4)

یادگیری و تثبیت

خواص فیزیکی

ســــــــــؤإلــــــــــ نوع تغییرات ماده به دلیل خواص فیزیکی ویژگی خاص ماده {بدون تغییر} در شرایط فیزیکی مفهوم {خواص} یک ماده چند نمونه از خواص فیزیکی ماده نوعی خواص فیزیکی ماده به صورت هدایتِ جریان الکتریکی جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

Read More »

طبقه بندی عناصر

ســــــــــؤإلــــــــــ مجموعه های سه تاییِ یوهان دوبراینر بررسی {خواص} مجموعه های سه تایی از عناصر بررسی {وزن اتمی} مجموعه های سه تایی از عناصر صاحب قانون هشت تایی اساس قانون هشت تایی شماره عناصرِ مشابه در قانون هشت تایی ارائه دهنده طبقه بندی تناوبی نوین عناصر طبقه بندی عناصر موجود …

Read More »

عناصر فراوان و خاص

ســــــــــؤإلــــــــــ تنها عنصرِ فاقد نوترون ساده ترین عنصر در جهان اولین عنصر سبکِ جهان دومین عنصر سبکِ جهان فراوان ترین عنصر در جهان دومین عنصر فراوان در جهان اولین عنصر فراوان در پوسته زمین/آب و هوا دومین عنصر فراوان در پوسته زمین سومین عنصر فراوان در پوسته زمین اولین عنصر …

Read More »

جدول تناوبی امروزی عنصرها

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس چیدمان عناصر جدول تناوبی مندلیف پس از اکتشاف هِنری موزلی اساس جدول امروزی عناصر نتیجه چیدمان عناصر بر حسب افزایش عدداتمی نوع آرایش عناصر یک گروه در جدول تناوبی دلیل شبیه بودنِ خواص شیمیایی عناصر هم گروه با یکدیگر تعداد عناصر شیمیایی موجود در جدول تناوبی تعداد عناصر …

Read More »

جدول تناوبی اولیه

ســــــــــؤإلــــــــــ پیشنهادکننده جدول اولیه عناصر مبنای جدول تناوبی امروزی اساس جدول تناوبی مندلیف تعداد عناصر کشف شده در زمان مندلیف طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه طبقه بندی عناصر طبق نظر برِزلیوس طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبرآینر طریقه قرارگرفتنِ عناصر در جدول تناوبی مندلیف نوع عناصر موجود در یک …

Read More »