Home / یادگیری و تثبیت (page 4)

یادگیری و تثبیت

عامل مؤثر در خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس جدول امروزی عناصر اساس نظریه پیوند ظرفیت انواع عنصر از لحاظ {تعداد اتم} ترتیب پُرشدن اوربیتال ­ها تعداد فاز در کرِم ها تغییر گروه عاملیِ CH2(OH)-CH(OH)- حروف بکار نرفته در جدول تناوبی به عنوان سمبل عنصر دومین عنصر سبکِ جهان سیستمی پراکنده با دو فازِ {محلول آبی/مایع امتزاج …

Read More »

راه تعیین مکان یک ذره مثل الکترون

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون انواع جامدات بلوری اولین عنصر سبکِ جهان تعداد عناصر پایدار موجود در طبیعت تعداد فاز در پمادها تنها اتمی با زیرلایه­ های هم ­انرژی جزء تشکیل دهنده ماده ای دارای {قابلیت سوختن} طبق نظریه سده18th حالت عناصر موجود در طبیعت رابطه بین گسست …

Read More »

تکیه گاه فنون عملی در شیمی

ســــــــــؤإلــــــــــ اساس چیدمان عناصر جدول تناوبی مندلیف پس از اکتشاف هِنری موزلی انواع مواد خالص تعداد عناصر جدول تناوبیِ موجود در طبیعت تعداد فاز در مواد ناهمگن تکیه گاه فنون عملی در شیمی توصیف کننده اوربیتال ساده ترین عنصر در جهان شرط {تغییر گروه عاملی} در مراحل گسستِ ترکیب آلی …

Read More »

موارد بکار رفته در مرحله سنتز ترکیبات آلی

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت اساس جدول تناوبی مندلیف پیشنهاد دهنده خاصیت موجی برای الکترون تعداد عناصر شیمیایی موجود در جدول تناوبی تعداد فاز در مواد همگن تنها عنصرِ فاقد نوترون جرمِ یک مول اتم {بر حسب گرم} راه تبدیل یک اتم به اتمی دیگر {با هویت شیمیایی متفاوت} …

Read More »

دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین

ســــــــــؤإلــــــــــ ترکیبی با فرمول ساختاری CH3-SO-(CH2)4-N=C=S تعداد عناصر کشف شده در زمان مندلیف خصلت های همزمان برای الکترون دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین دلیل پرتوزایی طبیعی بعضی اتم ها ذرات ترکیب یافته در اتم ساختارهای کاتیونی و آنیونی مورد استفاده برای طراحی سنتز ترکیب آلی شاخه های اصلیِ …

Read More »