آخرین خبرها
Home / یادگیری و تثبیت (page 3)

یادگیری و تثبیت

فلزات

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف فلز میزان عناصر شناخته شده به صورت فلز مکان قرار گرفتن فلزات در خط مورّب پلّه دار جدول تناوبی تعریف فلز از نظر لاووازیه تعریف فلز از نظر برِزلیوس مکان بار از دست داده فلز در نماد شیمیایی اتم یک عنصر بررسی میزان هدایت گرما و الکتریسیته توسط …

Read More »

ایزوتوپ

ســــــــــؤإلــــــــــ حالت عناصر موجود در طبیعت شرایط اتم های یک عنصر به عنوان ایزوتوپ دلیل وجود خواص شیمیاییِ یکسان بین اتم های یک عنصر دلیل وجود خواص فیزیکیِ متفاوت بین اتم های یک عنصر دلیل تفاوت ایزوتوپ ها کاربرد دستگاه {طیف سنج جرمی} برای ایزوتوپ ها راه تبدیل ماده تبخیر …

Read More »

عدد جرمی

ســــــــــؤإلــــــــــ نماد عدد جرمی مکان عدد جرمی در نماد شیمیایی اتم یک عنصر تعداد کل عددهای مشخص شده برای هر اتم شامل عدد جرمی تعریف عدد جرمی فرمول محاسبه عدد جرمی مفهوم نوکلئون مقایسه {عدد جرمی} با جرم اتمی واحد عدد جرمی جرم هر یک از پروتون و نوترون مقایسه …

Read More »

عدد اتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ نماد عدد اتمی مکان عدد اتمی در نماد شیمیایی اتم یک عنصر تعداد کل عددهای مشخص شده برای هر اتم شامل عدد اتمی تعریف عدد اتمی ذرات زیراتمیِ برابر در هر اتم مقایسه عدد اتمیِ اتم های مختلف با یکدیگر دلیل نشان دادنِ تعداد الکترون های خارج از هسته …

Read More »

خواص شیمیایی

ســــــــــؤإلــــــــــ نوع تغییرات ماده به دلیل خواص شیمیایی چند نمونه از خواص شیمیایی ماده نوعی خواص شیمیایی ماده دارای قابلیت واکنش با ماده دیگر نوع وابستگی خواص شیمیایی یک اتم بررسی خواص شیمیایی فلزات با نافزات ترتیب خواص شیمیایی عناصر در یک دوره جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب …

Read More »