آخرین خبرها
Home / یادگیری و تثبیت (page 2)

یادگیری و تثبیت

پرتوزایی طبیعی

ســــــــــؤإلــــــــــ دلیل پرتوزایی طبیعی بعضی اتم ها نتیجه پرتوزایی طبیعی اتم کاشف پرتوزایی توضیح دهنده ماهیت سه نوع پرتو گسیل یافته از مواد پرتوزای موجود در طبیعت بار ذره در تابش آلفا بار ذره در تابش بتا بار ذره در تابش گاما نوع ترکیبِ پرتو آلفا نوع ترکیبِ پرتو بتا …

Read More »

چگالی

ســــــــــؤإلــــــــــ یک نوع نسبت بکار رفته در بسیاری از موارد در شیمی تعریف چگالی یک جسم واحد چگالی واحد چگالی در مورد مایعات یا محلول های مایع واحد چگالی در مورد گازها مفهوم مترمکعب m3 مفهوم سانتی مترمکعب cm3 تبدیل واحد لیتر و میلی لیتر تبدیل واحد لیتر و سانتی …

Read More »

جرم اتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف جرم اتمی واحد جرم اتمی مبداء واحد برای جرم اتمی یک جنبه بسیار مهم از کار دالتون مبنای سنجش جرم اتم ها توسط دالتون اتم استانداردِ شیمیدانان های بعد از دالتون برای سنجش جرم اتم ها اتم استانداردِ امروزی برای سنجش جرم اتم ها نسبت بکار رفته برای …

Read More »

شبه فلزات

ســــــــــؤإلـــــــــ نام دیگر شبه فلز خواص فیزیکی شبه فلزات خواص شیمیایی شبه فلزات بررسی سطح شبه فلزات بررسی چکش خواری شبه فلزات اثر ضربه بر روی شبه فلزات بررسی میزان رسانایی گرمایی شبه فلزات بررسی میزان رسانایی الکتریکی شبه فلزات مکان قرار گرفتن شبه فلزات در خط مورّب پلّه دار …

Read More »

نافلزات

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف نافلز مکان قرار گرفتن نافلزات در خط مورّب پلّه دار جدول تناوبی تعریف نافلز از نظر لاووازیه تعریف نافلز از نظر برِزلیوس مکان بار بدست آورده نافلز در نماد شیمیایی اتم یک عنصر بررسی میزان هدایت گرما و الکتریسیته توسط نافلزات بررسی شکنندگی نافلزات در اثر کوبش انواع …

Read More »