آخرین خبرها
Home / یادگیری و تثبیت

یادگیری و تثبیت

ترکیب

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف ترکیب راه تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر انواع ترکیبات بسته به نحوه نگهداری اتم های سازنده نوع پیوند موجود در مولکول ها نوع پیوند موجود در ترکیبات یونی (نمک) نوع پیوند موجود در ترکیبات میان فلزی نوع پیوند در کمپلکس های معین نام پیوند حاصل از اشتراک …

Read More »

مولکول

ســــــــــؤإلــــــــــ تعریف مولکول مفهوم کلمه مولکول نمونه ای از {عنصر} به شکل مولکول نمونه ای از {ماده مرکب/ترکیب} به شکل مولکول نتیجه اتصال {اتم ها} به یکدیگر نتیجه اتصال {عناصر} به یکدیگر شکل های ممکنِ یک مولکول قابلیت های یک مولکول جنبش مولکول ‌های یک ماده {گازی} جنبش مولکول ‌های …

Read More »

اتم

ســــــــــؤإلــــــــــ کاشف اتم تعریف اتم در نظریه دالتون و یونانیان کوچکترین ذره از یک عنصر حالت اتم های تشکیل دهنده مواد حالت عادی یک اتم بخش های تشکیل دهنده اتم اجزای هسته هر اتم جزء تشکیل دهنده خارج از هسته اتم عددی بیانگر نوع اتم شرط پایداری اتم ها تنها …

Read More »

ذرات بنیادی

ســــــــــؤإلــــــــــ دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس اسپین تعریف اسپین ذراتی با اسپین نیمه صحیح 2/1 ذراتی با اسپین صحیح 0,1,2… دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس ترکیبات دسته بندی ذرات بنیادی بر اساس جرم نوع دسته مربوط به الکترون ها نوع دسته مربوط به پروتون ها نوع دسته مربوط …

Read More »

ذرات زیراتمی

ســــــــــؤإلــــــــــ ذرات ترکیب یافته در اتم نوع آزمایشات دستیابی به وجود ذرات کوچکتر از اتم مهم ترین ذرات زیراتمی اولین ذره زیر اتمی شناخته شده ذره زیراتمی با عدد اتمی صفر ذره زیراتمی با عدد اتمی منفیِ یک ذرات زیراتمی با عدد اتمی یک ذرات زیراتمی با جرم نسبی صفر …

Read More »